BILOCATIE: Hoe het moet zijn... - info@logocom.be

VAN BELLE Jean Marc, Bellegoed, Bellegem, 31 januari 2010

Hierna de updates. Als het de eerste maal is dat u deze pagina bezoekt, gelieve dan eerst het gele gedeelte over te slaan.

Update Kortrijk, onvoorstelbare beschikkingen (3 stuks, véél erger dan de mijne met o.a. letterlijk de stelling dat vrouw méér verdient dan de man en de man ondanks bilocatieregeling AAN de vrouw moet betalen; tegen de nieuwe wetgeving 'objectieve berekening alimentatie in'): Klik hier voor het dossier Debacker - Begine (beroep Gent)

Update 31/03/201: Davo zendt mij een aangetekend schrijven van 30.605,98 EUR alimentatieachterstal dat eigenlijk meer dan 70.000 EUR moet zijn volgens hun 'logica' en -minus 25.000 EUR (tegoed!) moet zijn volgens deze eigen berekeningen van Mr. Jacques Tremmery met zijn eigen boek 'Onderhoudsgeld voor Kinderen'.  Maar veel leuker nog: Mijn antwoord hierop.

Update 29/06/2010: Dit zittingsverslag bij rolnr. 10/1353/A dat ze niet in rolnr. 04/2103/A willen opnemen en ik dus bij het laatste voeg. Echtgenote wordt verstandig en i.p.v. vastlopende procedure dagvaarding ten gronde en in kortgeding op grof geweld en overspel (dat in tussenfase in getuigenverhoor zit), zien ze dat getuigenverhoor ook net het omgekeerde bewijst van wat ze wilden aantonen: Dat de vrouw eenzijdig het huwelijk wil verlaten en zelf aan de oorzaak van elke ontwrichting ligt, zeker nu de zoon ook bij de vader woont terwijl de dagvaarding net hem als bewijs aantoont. Ik wijs het gerecht wel op het risico dat ze lopen door ook vandaag de zoon weer de rechtszaal te ontzeggen (recht gehoord te worden, zie hieronder), maar in elk geval kon ik ditmaal zeggen dat dit de procedure was die ze moesten aantonen).  Zie mail over soms weer bizar verloop hiervan op deze link. En nee, excuses op enig niveau van het rechtsmisbruik, nee, integendeel: de advocate in kwestie wordt liever onthaald dan de gedagvaarde die intussen bewees... dat de enige waarheid vanzelf iets anders dan wat zij beweerden aantoont!

Update 24/03/2010: Auteursrechtelijk beveiligd document 'Recht van kinderen om gehoord te worden', Larcier, Jeugdrecht, nr. 2010/01 - paswoord 'stientje' (het gaat ten slotte over het onrecht dat mijn jongste dochter en voorheen mijn oudste zoon werd aangedaan in de kortgeding zaak waardoor de leugen net zo'n omvang aannam en leidt/lijdt tot Ouderverstotingssyndroom, origineel te bestellen bij www.larcier.be voor 35 EUR per los exemplaar. Zie ook www.f4j.be voor sessie senator Guy Swennen (videoverslag van mij volgt ook nog). Ps: intussen maakt men van mij zoals Jezus een held door mij correctioneel 6 maanden effectieve gevangenisstraf te geven zonder dat de schuldvraag gesteld werd (!): zie deze link. Het bewijst hoe een leugen zichzelf in problemen helpt en hoe ik zo zonder enige schuld tot effectieve gevangenisstraf wordt veroordeeld (mijn kinderen kunnen daar minder mee lachen dan ik) maar ik denk dat het zeer goed is dat iemand dit eens tegenkomt zodat deze juridische blunder voor minder weerbare mannen kan worden rechtgezet en in de toekomst malafide advocaten eens aangepakt worden en het recht naar zijn essentie terugkeert: feitenrecht, niets dan feiten ipv (valse, ego- of geldgedreven) emoties!
Update 03/03/2010: Integraal Sociaal verslag Justitiehuis (voorlopige opmerkingen: klik hier voor echte verslag ERKEND psychiater Denis Volcke die de man 'psychologisch gezond' verklaarde in tegenstrijd met wat in het verslag staat; en let op het feit dat noch de politie van Bellegem  noch directrice van Groenheuvel ondervraagd werden en dus enkel de personen door de moeder aanbevolen werden gecontacteerd; ook dit verslag bewijst lijnrecht dat de bilocatiewet dan wel mag gestemd zijn, maar dat justitiehuis eigenzinnig een standpunt inneemt TEGEN deze wet in en men wellicht vergeten was deze mensen in te lichten hierover; dit verslag zegt dat er materieel niets is TEGEN bilocatie, maar de maatschappelijke assistente waagt het opnieuw zelf psycholoog te spelen en gedurfd stelling in te nemen over de wenselijkheid van niet-bilocatie om 'emotionele redenen' ipv een rationele keuze op feiten; ook faalt ze in het beschrijven van het 'welzijn' van de kinderen en let ook op het feit van de uurregeling van de vrouw die zowel vrijdagavond als zaterdagmorgen er niet en nooit kon zijn voor de kinderen).
Update 05/02/2010: Financiële waanzintabel inkomen man/vrouw NA absurd kortgeding 24/03/2005

Update 03/02/2010: Persoonlijke redenen in geval Van Belletjes uit Bellegem bilocatieregeling + risico-analyse
Update 02/02/2010: Doctoraat van Bénédicte GOUDARD over Ouderafstotingssyndroom klik op de tekst (bladwijzer)

Tekst liedje 'Mama, ik wil papa - Kannibaal' in low-res en mono uit respect voor auteursrecht: klik hier

Reactie mensen 2005 bij deze scheiding: "Oh, wat een mooi koppel en drie prachtige kinderen. Wie had dat ooit gedacht?"

Reactie mensen 2010 bij elke scheiding: "Ai, drie kinderen. Die man gaat nogal mogen afdokken (Vlaams voor betalen!)"

Naar aanleiding van een vechtscheiding, een weigering tot sociaal onderzoek, een vrouwelijke rechter Pieters die blundert maar dat niet wil rechtzetten, en naar aanleiding van de kinderen die in 2005 uit de rechtbank werden gezet en blijkbaar na 5 jaar dan toch zelf het recht in handen willen nemen en nogmaals bewijzen dat de relatie tussen vader en zoon (en andere kinderen) zeer goed was, maar vrouwen graag gigantische alimentatiegelden bekomen en dat daarvoor alle middelen heilig zijn, met voorop het 'emotionele welzijn van de kinderen', een van de grootste leugens van de egotrippers die scheidende ouders tegenwoordig zijn maar dat verstoppen onder een zeem van 'kinderliefde' (als ze echt kinderen graag zien, zouden ze het huwelijk de hele rit uitdoen en iets meer verdragen van elkaar en niet altijd naar het groenere gras lonken aan de andere kant).

Tot mijn allergrootste verrassing wordt de wetgeving in België omgedraaid.  De bevoegde maatschappelijke werkster uit Kortrijk, vraagt namelijk naar de motivatie van de vader waarom deze motivatie wil. Zeer zeker de omgekeerde wereld, daar zij juridisch MOETEN vaststellen waarom de vader dat NIET zou mogen krijgen.

Tijd dus om de omgekeerde wereld terug rechtop te zetten, met feiten en stof ter discussie en een maatschappelijk debat, en daarna met de concrete situatie voor het geval van mijn drie prachtige kinderen, die allen in pure liefde werden gemaakt en de een al meer dan de ander de schoonheid maar ook lelijkheid van beide ouders meedragen.

Vooraf: let op, iedereen toont zich via taal meestal van zijn beste kant, maar dat is meestal ook zijn slechtse kant. Objectief de feiten duiden is de moeilijkste eenvoud die men zoeken kan maar moet. Er is immers niet één woord dat voor u en mij dezelfde betekenis heeft door elks gekleurde verleden...

1. Algemene wetgeving bilocatie en motivering

1.1. Financiële essentie

Men is duidelijk uit het oog verloren waarom ook deze vaderbewegingen inclusief mijzelf achter de schermen duidelijk en direct naar de bilocatieregeling gingen. Niet de motivatie in een kortgeding dat "ouders op dezelfde golflengte moeten zitten", of "dat de kinderen niet emotioneel mogen belast worden" maar de bilocatie volgt uit het feit dat een huwelijk in oorsprong een financieel keuze was om kosten te delen en samen kinderen te kunnen opvoeden, eventueel verder te laten studeren. In geen enkel artikel van het burgerlijk wetboek is er sprake van liefde, maar art. 213 is duidelijk:

Financieel is bij lagere inkomsten de scheiding zeer nefast en is de bilocatie meestal de enige betaalbare mogelijkheid voor beide partners.

In de praktijk is het zo, dat als een man zeer hard werkt en niet graag voor de kinderen zorgt (of omgekeerd, maar laat ons realistisch wezen en focussen op de meerderheid) en op die wijze een groter inkomen bekomt, hij daarna zelf minnelijk vraagt om de verhouding van bilocatie te wijzigen en daar dan ook vrijwillig een extra alimentatie aan wil koppelen voor de kinderen of dit bespreekbaar acht voor een rechter.

1.2. Gelijkheidsbeginsel man en vrouw, of vrouw en man

Als we bekijken dat de codex Napoli (net 200 jaar oud) oorspronkelijk evolueerde om bijvoorbeeld mijn moeder van elf kinderen te beschermen in haar opofferende en zelfwegcijferend functie van moeder die dag en nacht met was en plas en schoolproblematiek moet bezig zijn met een financiële vergoeding als de man plots wegtrekt en zij zonder financiële middelen met de kinderen blijft zitten.

De emancipatie van de vrouw zorgde, dat zij op het jacht- of werkveld van de man kwam en omgekeerd dat de man daardoor ook meer vader mocht zijn en ook zijn vaderliefde meer mocht tonen dan in de hierboven beschreven na-oorlogse generatie. Zij bekwam een eigen inkomen en zelfwaarde, al was er nog dikwijls een discriminatie of zorgde in vele gevallen de vrouwen nog meer voor de kinderen dan de man.  Bij carrièremannen met hoge inkomstens, gold het oude artikel 301 Burgerlijk wetboek.

Het spreekt voor zich dat men advocaten in de praktijk een lucratieve handel zagen en hun erelonen zagen mee-evolueren met de 'kunst' waarbij zij hun cliënten onderhoudsgelden konden laten toekennen en naar cliënten toe ook uitspeelden (mijn echtgenote werd naeenvolgende verteld dat "dit geen probleem zou zijn, zonder dat ze ooit de situatie al grondig bekeken hadden".  Voeg hier het sausje bij dat zelfstandigen verondersteld worden altijd te frauderen [citaat in kortgeding "U, rechter, en wij, weten hoe creatief ze in hun boekhouding zijn"] en we verglijden al snel naar een weegschaal die vrouwe Justitia compleet uit haar lood slaat. Voor scheidende vrouwen zijn de jaren '90 tot de nieuwe echtscheidingswet dan ook zeer rijkmakend geweest en dat wordt bevestigd door Davo, die vast kon stellen in haar jaarverslagen dat vooral zeer veel mannen serieus veel meer moesten verdienen na een echtscheiding om zelfs gewoon van de armoede te kunnen ontsnappen.

De man werd nog meer in de hoek geduwd en nieuwe wetten als uitvoerbaarheid van onderhoudsgeld in kortgedingen (dus zonder dat de schuldvraag wordt gesteld en zonder dat de zaak ten gronde al voorkomt - heel wat kortgedingen leiden nog steeds een eigen leven ZONDER enig proces ten gronde), werden opgevolgd door nieuwe wetten van correctionele voorkeur boven zware criminele daden (6 maanden voorwaardelijke, bij herhaling niet betaling effectieve gevangenisstraffen) en de rechters verloren zelf de kennis uit het oog dat een KG-beschikking geen vonnis is maar een tijdelijke maatregel op basis van dikwijls geforceerde en zelfs ronduit compleet foute gegevens op korte termijn.  Ook werden de wetten aangepast dat lonen en wedden van die mannen in kwestie 100% beslagbaar zijn zonder de klassieke beperking, en net daarom werd ook Davo ingeschakeld om deze problematiek van de OCMW's over te nemen. Dat er hier zeer serieus juridisch iets misloopt, blijkt uit de inbaarheid van Davo, die nochtans over alle indiciaire interne info beschikt over auto's, moto's, huizen, inkomsten, vennootschapsmandaten vanuit haar fiscale databanken en dus wel degelijk in staat is de fraudeurs van de slachtoffers te scheiden.

De gelijkwaardigheid eist dan minstens ook het respect van de vrouw die zich geëmancipeerd durft te noemen, de man ook op gelijke hoogte qua opvoeding te aanvaarden.

Het is vanuit dit opzicht dat de bilocatiewet duidelijk stelt, en daar lijkt de maatschappelijk werker mijns inziens zelfs met persoonlijke aansprakelijkheid de wet + haar wettelijke adviesfunctie te overtreden, dat ze in opdracht van een rechter bilocatie als standaard MOET aanvaarden, en de rechter vanuit het door hem/haar gevraagde advies expliciet moet adviseren of er vooral materiële of normbezwaren zijn die een bilocatieregeling expliciet zouden uitsluiten zodat zij haar eigen mening kan vormen en haar vonnis of kortgedingbeschikking kan motiveren zoals wettelijk verplicht waarom ze eventueel zou afwijken van de bilocatie:

In de praktijk gaat het om volgende zaken:

Tellen niet: Getuigenverslagen als die niet evenwichtig langs beide zijden in evenwicht gebeurden of als het personen betreft die duidelijk een band hebben met één van beide partijen alleen of de andere partij niet echt kunnen kennen en niettemin hun oordeel geven zonder verifieerbare feiten te benoemen [feitenrecht!] of zelfs een vermoeden van partijdigheid kunnen verbergen.

Ik heb dit soort zaken juridisch in detail kunnen nazien door mijn opleiding gerechtelijke expertise aan de Universiteit van Gent, inclusief de strafrechterlijke aspecten (waar ik 18/20 voor behaalde).

Het gelijkheidsbeginsel dat de vrouw bracht tot haar huidige positie, dient dus nu omgekeerd toegepast te worden voor de man die duidelijk bewust zijn keuze voor bilocatie kan laten gelden op elk moment van het geding, en dat enkel kan geweigerd worden op basis van een gemotiveerde uitspraak in de beschikking (kortgeding) of het vonnis (jeugdrechtbank, vrederechter, ten gronde).

1.3. Model dichtst bij duizenden jare oude gezin magische driehoek M-V-kind

Elke maatschappelijke wijziging brengt overgangsproblemen. Het klassieke model dat op hetzelfde moment ontstond als de monotheïstische godsdiensten, werd door de zoöloog Desmond Morris al in 1967 onderbouwd in zijn boek "De Naakte Aap" en op blz. 119 o.a. in detail wordt toegelicht. Ik citeer graag deze voor psychologen baanbrekende teksten, die nog steeds gelden als zeer hoog wetenschappelijk:

Ik ga even verder uit zijn hoofdstuk 3 Grootbrengen op blz. 133:

En dan licht hij toe dat de menselijke baby totaal hulpbehoevend ter wereld komt. Nu wordt vermoed dat dit komt omdat het hoofd met onze hersenen te zwaar zou zijn en wij te vroeg geboren worden om door het geboortekanaal nog te kunnen. Zowel in zijn latere boeken als in de meeste wetenschappelijke psychologische doctoraten, krijgt men stilaan overeenkomst in het feit dat het kind in zijn hulpeloosheid eerst een stabiele ouder en zeer veel knuffels nodig heeft om een affectieve stabiliteit te verwerven in zijn eerste levensfase. Maar men komt ook tot de conclusie dat in een tweede fase, die waarin het kind meer en meer stappen zet en affectief loskomt van zijn ouders tot in extremis in de puberteit, ook moet leren omgaan met pijn en tegenslagen en niet via rilatine of concerta mag verdoofd worden of ontnomen worden. En dan gebeurt het hele bizarre: de pubers worden verliefd en beginnen terug aan het soms zelfs anale proces van eten in elkaars mond stoppen, van hetzelfde glas drinken met een vreemde, op dezelfde wijze als dieren dat doen die in grote groepen leven en met een territoriumproblematiek zitten met alle agressieve problemen die daarbij horen.  In het huwelijk verloopt de eerste fase vrij gelijkmatig, er wordt gepaard en er komen normaal kinderen, en dan begint de loskomingsfase opnieuw.  Als de ouders erin slagen elkaar los te laten en te respecteren, hoeft dit niet te gebeuren zoals hierboven, maar het is overduidelijk dat de voorspellingen van Desmond Morris in zijn toen ophefmakende boek van rond mijn geboortejaar bewaarheid worden.   De emotie wordt zeer belangrijk, en men veronderstelt nu dat het huwelijk moet gedragen worden op liefde en emoties. Vandaar dat het... niet meer standhoudt en men de ene partner snel voor een andere inruilt. Men is, zoals in de consumptiemaatschappij, niet tevreden, en bij de eerste kwade dagen, kijkt men of het gras niet echt groener is aan de ander kant en de echtgenoten kiezen NIET voor de kinderen, maar kiezen... egoïstisch voor zichzelf en hun eigen leven. Wie hen gelooft dat ze het uit kinderliefde doen, is meestal erg zelfingenomen in de meeste normale scheidingsgevallen of ziet over het hoofd dat die partner in kwestie zichzelf beter vindt dan de partner die ze... oorspronkelijk zelf gekozen hebben! Een nederigheid en de stelling dat ze dan misschien zelf wel een slechte smaak hadden, zou al een beter vertrekpunt zijn in dezer.

De man heeft intussen wel geleerd voor zichzelf te zorgen, hoewel de vrouwen dat dan weer moeilijk kunnen toegeven.

Besluit: Het nieuwe model is te jong, om het duizenden jaren oude model spectaculair aan de kant te schuiven als 'fout'. Een kind van een van de geslachten dient te weten dat het gemaakt werd in een daad van liefde, en dat het twee ouders heeft die misschien wel gelijkwaardig maar totaal niet gelijk aan elkaar zijn. Een meisje met een sterke vader, heeft later meer succes op een geslaagd huwelijk, alleen al vanuit het feit dat het van jongsaf leerde dat een man zijn eigen maniakale trekjes heeft. Een zoon met een sterke, onbaatzuchtige moeder, heeft een grotere kans op een geslaagd huwelijk, omdat hij vertrouwen heeft in de vrouw waar hij mee trouwt, en niet bij de geringste twijfel het huwelijk zal verlaten omdat hij weet dat zijn nieuwe vrouw ook voor zijn kinderen wellicht probeert een onbaatzuchtige moeder te zijn. 

Kinderen die door één ouder worden opgevoed, vertrekken op puberale leeftijd met een wantrouwen tegenover de andere soort, tenzij je echt zou kunnen veronderstellen dat die ene partner de hele tijd met liefde over de andere partner zou vertellen om dat geloof in stand te houden als ware het een onbestaand sprookje terwijl de feiten van de alleenstaande ouder het relaas op zich al ongeloofwaardig maken.

Op http://www.2huizen.be/filmpjes.html kreeg ik van de maatsch. werkster de link waarbij men de wel wil luisteren naar de kinderen, maar de beslissingsbevoegdheid bij de ouders legt. Men haalt positieve voorbeelden aan, maar vermeldt vooral dingen die goed werken, als een vader die als positief wordt voorgesteld omdat hij zijn kind vroeger brengt om... televisie te kijken. De vader die dat niet toestaat zou dus een slechterik zijn??? Eigenlijk is de vader die niets doet, dan zeker de beste en neemt hij in elk geval geen risico voor de immer negatieve emotionele aanvallen van vrouwen die het emotionele als hun privé terrein beschouwen? Relevanter ware of veel kinderen nog hun ouders samen willen of niet, of ze toestaan dat er een nieuwe relatie mag komen. In de meeste gevallen is duidelijk dat de kinderen, net zoals hun ouders, bij de ander... op de eerste plaats willen komen.  Hen invallen is mooi, maar niets is mooier dan een koppel dat zich niet laat uitspelen door hen, omdat het kind enkel via zelfdiscipline en niet via medicatie op zijn eigen poten moet leren staan en los moet komen van zijn ouders om zich later... te binden aan een vreemde meisje of jongen.

1.4. Respect, en de nieuwe 'trend' emotie

In het burgerlijk wetboek, zelfs in het gedeelte dat van de 200-jaar oude Codex Napoli komt, staat maar één artikel voor dat de relatie tussen ouders en kinderen bepaalt in titel IX Ouderlijk gezag, art. 371 'respect':

Nergens, maar ook nergens, is er ook bij deze relatie (net zomin als bij het huwelijk) sprake van liefde, of zelfs van een emotionele band. Alle pogingen ten spijts om dit in wetten op te nemen, zou het bijzonder stom zijn wetgeving te laten afhangen van de vluchtige chemische reacties die emoties zijn in de menselijke lichamen van zowel jongere als volwassene.  Eeuwige verliefdheid bestaat niet en hevige passie wordt meestal aangevuld met hevige ruzies. Zakelijke huwelijken zijn veel monotoner maar veel stabieler.

En respect is niet afdwingbaar. Het kan als voorbeeld worden gegeven, maar een gevangenisstraf om respect af te dwingen heeft meestal het omgekeerde effect. In de puberteit merk je dit nog veel sterker, maar ook tussen de gehuwden zelf, geldt de oude Suske-en-wiske zin "daar alleen kan liefde leven, daar alleen is 't leven goed, waar men stil en ongedwongen, alles voor elkander doet".

Ik vernam meteen van de maatschappelijke werker dat zij in verband met mijn 14-jarige dochter, tegen de bilocatieregeling was.  Zeer grof, vond ik. Dit leek de herhaling van de blunder bij rechter Pieters die in haar beschikking letterlijk stelt, dat de relatie tussen zoon en vader zeer moeilijk zou zijn. Daar de zoon in al zijn getuigenissen haarscherp stelt dat hij zich al die jaren emotioneel misbruikt voelt door zijn moeder, en door haar toedoen 10 jaren gedrogeerd werd met rilatine + concerta in de hoogste doses zonder dat er zelfs ADHD werd vastgesteld bij hem, is dit moeilijk hard te maken.  De maatschappelijke werker wil dan ook een toestand NU op maken, zonder na te denken, dat kinderen meestal de voor hen voordeligste ouder kiezen.

Respect kan niet afgedwongen worden, maar bilocatie wel tot op zekere hoogte (tip: als uw kinderen geweld gebruiken, zal de politie niet beletten dat ze toch bij de ene ouder blijven, dwang op persoon dient via een rechter te verlopen, ook die procedure maakte ik mee op 28/08/2010 maar de rechter Vervaecke verbood het op verstandige wijze toen hij merkte dat daarvoor al geeld was gebruikt door mijn echtgenote met woonstinbraak bij de vader in poging ze te kidnappen).

Waarom bilocatie met of zonder emotie en komen ze hier niet in conflict met elkaar:

Wel, omdat het kind mathematisch en objectief in procenten moet duidelijk gemaakt worden dat elke ouder 50% van zijn ouderschap aan de andere ouder moet afstaan, en daar NIET meer mag in tussenkomen daar ze niet meer samenwonen. 

In het clipje hierboven kun je afleiden dat inderdaad een van de grootste problemen niet altijd de hoederegeling is, maar het achterhouden van de kinderen, en dat de zwaarste emotionele momenten dikwijls de wisselmomenten zijn (ouders kunnen zich dit niet voorstellen, want een kind relativeert zijn/haar gevoelens niet zo en liegt dus veel minder op dat vlak dan volwassenen).

Bovendien wordt het zo lastiger gemaakt voor de ouders en zullen zij ook meer inspanningen moeten doen dan minder. Nu lijkt het 'comfort van de ouders' immers cruciaal. Er is ook geen reden om de schoolkeuze te wijzigen van voor de feitelijke scheiding, de ouder moet zich maar schikken naar het kind of onderhandelen met de andere ouder i.p.v. hatelijk commanderen.

Op korte termijn, zal men misschien geneigd zijn het gemak te kiezen, maar een duidelijke stellingname van bilocatieregeling, zorgt er ook voor dat een maatschappelijk werker niet de huzarenbeslissing moet nemen om te stellen dat één ouder beter zou zijn dan de andere, want daar komt het op neer bij een afwijking. Echte psychologen zullen zich met hun lange ervaring er trouwens serieus voor behoeden om zo'n beslissing te nemen, zeker omdat zij weten dat tijdelijke toestanden heel anders zijn dan een beslissing over langere termijn. Het kopen van een kind is een contractuele verbintenis die bindend is voor beide ouders...

En last but not least, in dit kader van respect, of zelfs emotie, zal een bilocatieregeling dus niet alleen de koppige ouders maar ook het kind zekerheid geven, maar zal zelf een respect ontwikkelen voor de ouder die het meeste inspanningen doet.

En de koppige ouder zal, eveneens respect vormen tegenover de andere geslachtspartner, daar de vader immers meer moeder zal moeten spelen en de moeder meer vader zal moeten spelen in elk hun week, wat het respect voor elkaars eigenheid zeker niet ten slechte zal komen.

Tot slot zal naar de maatschappij een bilocatieregeling vanuit het gerecht haar imagoschade omvormen in een vernieuwd respect, zeker ten aanzien van bepaalde vrouwelijke rechters die nogal erg kortzichtig en tegen de wetgeving in maar op seksistische en zelfs mannenhatende wijze de eigen ruiten van geloofwaardigheid en van de emancipatie van de vrouw insmeten en op die wijze zelfs de komst van de Islam met burka's en sluiers onbewust promoten.

1.5. Omgekeerde of niet-redenering: Wat indien geen bilocatie?

Het hoort in een wetenschappelijke benadering altijd thuis, om eens de negatieve bewijsvoering ten berde te brengen.

What if we do not...?

Wel, dat is niet moeilijk, want de huidige situatie is immers zo!

Nog voor de vader de emotionele klap kan verwerken van het verlies van een geliefde die haar liefde in haat omdraait, gaat de vrouw meestal weglopen met de kinderen.

Gerechtelijk wil de meer en meer vrouwelijke rechter, die eigenlijk zeer onrechtvaardige daad van de moeder niet als fout beschouwen, en krijgt hij de gerechtelijke beslissing als extra bevestiging als een slag in zijn gezicht of als een dolk in zijn rug als volgt:

Als de vrouw dit tegen de wens van de man wil, kan daar toch GEEN extra finciele compensatie staan, tenzij EERST de schuld komt vast te staan (in kortgeding draait men de Europese rechten van de mens om: mijn schuld mocht niet ter sprake komen terwijl ten gronde mijn onschuld na vijf jaar onomstotelijk en zelfs door de kroongetuige mijn zoon zelf en de hoogste belastingsinstanties qua inkomen bewezen werd).

Met andere woorden, bij de niet-bilocatie, leiden we onze maatschappij terug van emancipatie naar demancipatie of naar de middeleeuwen terug.  Dan kunnen we omgekeerd meteen stellen dat de man sterke is dan de vrouw, daar hij per definitie als agressieveling wordt beschouwd en dit zelfs zonder de feiten te beoordelen en puur vanuit de emotionele buik van de aanwezige vrouwen en het idealisme dat ik als beginnende vader ook foutief had: de pijnloze opvoeding van kinderen in alleen maar pure liefde... zonder enige rationele stabiliteitsgaranties zoals die waarin een man gewoon tevreden is van zijn vrouw en omgekeerd, maar die laat staan voor de eerste de beste betere.

In dezelfde niet-veronderstelling, zetten we terug ook de poort wagenwijd open voor mannen die alleen hard werken en vrouwen die parttime werken zonder carrièremogelijkheden omdat zo alle beste kansen terug naar de mannen moeten gaan.

In dezelfde niet-veronderstelling, zetten we terug ook de poort wagenwijd open voor gigantische alimentatievergoedingen, en het veroordelen van mannen tot levenslange dwangarbeid en schaft men onrechtstreeks het huwelijk af, want welke vader zal dan nog zijn zoon aanraden te trouwen en een financieel risico te nemen dat hoger ligt dan spelen op de beurs of zelfstandige te worden in de huidige omstandigheden?

In dezelfde niet-veronderstelling, zetten we terug ook de poort wagenwijd open voor manipulaties van de kinderen op elke leeftijd door vooral de moeder omdat die een genetisch natuurlijk emotioneel voordeel heeft (een kind heeft medelijden met de moeder, tot ze ontdekt dat die dat zodanig misbruikt en dan is het ook definitief voorbij met de moederband, komt gigantisch veel meer voor dan vroeger, ook een duidelijke indicatie), en zou het gerecht in die zin overbelasten dat elke rechter om de drie jaar een nieuw sociaal onderzoek mag bevelen naar de nieuwe omstandigheden waarin de kinderen 'emotioneel hun zin of die van hun moeder of vader' zouden kunnen doordrijven...

Ook met de nieuwe gewijzigde wetgeving waar de uitkering geen indemnitair (levensstandaard) maar een alimentair (kostenvergoedend) karakter heeft, blijfven zowel bilocatieregeling en/of alimentatie eerder bedoeld, voor bewust thuiswerkende  vrouwen als mijn moeder van 11 kinderen, en niet voor fiere vrouwen die op eigen poten willen staan zonder man en stellen dat ze gewoon beter kunnen opvoeden, maar dat niet kunnen zonder het zaad en de centjes van een man.

 

1.6. Doctoraat 2008 Bénédicte GOUDARD: S.A.P. een medisch syndroom!

Onthutsend, maar op doctoraatsniveau en met copyright maar met toestemming van Docteur Bénédicte GOUDARD, kunt u hier op mijn website zeer gedetailleerd lezen over le Syndrome d'Aliénation Parentale of hoe het kan verlopen als een ouder van zijn kind gescheiden wordt, en dit voor beide partijen. Ter info, het boek is opgedragen "pour tous les enfants aliénés" + "pour tous les parents aliénés" In Nederland heeft men het begrip al psychisch meer aanvaard dan hier onder de term 'ouderafstotingssyndroom'.

Voor wie de Franse niet machtig is, vat ik de hele bundel meteen samen (ik doe dat altijd tegen de tijd: 6 uur nodig schat ik, of ik werk er naartoe).

 

1.6. Conclusie: bilocatie, ja-ja-ja-, tenzij zwaarwichtige feiten

Er kan mijns inziens niet getornd worden aan de volgorde en de bezwaren die leidden tot de bilocatiewet. Op zich heeft men geen nieuwe wetten nodig en waren er zelfs geen wijzigingen nodig, maar wat duidelijk wel nodig is, is het bewustzijn op alle niveaus en een korte termijn herscholing van zowel maatschappelijke assistenten, justitiehuizen, CLB-medewekers en magistraten en advocaten, dat niet de emotie een rol speelt bij opvoeding, maar een eenvoudige startpunt dat de bilocatieregeling is om duidelijkheid te verschaffen en de misbruiken (die er altijd zullen zijn) te beperken.

Mijn advies naar sociale onderzoeken (dat ik nog zal bijstellen, als ik de andere dossiers in detail kan bekijken in Brugge, en andere provincies), is vooral dat ze zich richten op primo de omgeving en de inspanningen die de ouders zich getroosten (als beider ouders hun best doen, is er niet eens een discussie nodig over bilocatieregeling en moet de hoogmoed afgelegd worden door de partner die meent 'nog beter' te zijn). Dat ze zich secundo ook richten op de energie die rechtstreeks in verband staat met de emotionele toestand van de ouder en van daaruit naar het kind. Iemand die veel energie heeft, heeft zelden veel problemen in zijn leven, of ziet er weinig maar lost ze op voor ze problemen vormen. Een partner die een emotionele tegenslag heeft, kan misschien beter eens een maand verlof nemen zonder kinderen om tot rust te komen daarentegen, maar dit moet dan zeer sterk beperkt worden in de tijd, want ook deze methode stopt de partner dikwijls dieper in de put i.p.v. eruit. En tot slot, adviseer ik de feitelijke omstandigheden als hygiëne van de toiletten zonder te overdrijven (scheidende ouders zijn armer, men gaat niet dood van wat vuiligheid of een koudere living, integendeel, onderzoeken bewijzen ook daar het omgekeerde als de sfeer maar goed is en er geen geweld is of ouders die languit in bed liggen of er niet uit raken, al dan niet dronken).

Als emotie van belang is, maar dat betwijfel ik als je de deontologie bekijkt van een maatschappelijke werker die niet mag meegaan in het drama van de cliënt, dan kun je eventueel stellen dat bij een sociaal onderzoek, eerst tips kunnen worden gegeven om de bilocatie te bevorderen zoals assistentie met advies qua kuisen, tijdsregeling, financiële tussenkomsten, OCMW-adressen en telefoonnummers bezorgen en dat op het belang gewezen wordt van de tijdelijke opvoedingstaak waartoe ouders zich dienen te contracteren op straffe van het afnemen van kinderen.

En als een ouder full time het ouderschap vraagt of zegt dat een kind beter bij hem is...

dan moet altijd de eerste reactie zijn:

Zou het kind dan niet beter bij de andere ouder zijn als die hier zo'n vet gedacht over zichzelf heeft?????

-----------

Mail uw opmerkingen of volgens u essentiële aanpassingen naar: info@logocom.be of info@vb.be

Misschien is de link naar http://www.ipt-forensics.com/journal/volume5/j5_2_8.htm wat dat betreft ook magisch en kan ze tellen als psychologisch inzicht. Ze is ook duidelijk gelezen door Drs. Bénédicte GOUDARD hierboven.

-----------

2. Concrete motivatie tot bilocatie in mijn geval

Ik geef eerst een noodzakelijke schets van de situatie en dan de bilocatienoodzaak per kind, zowel in 2004 als nu 2010 als voor later:

2.1. Situatieschets + ontstaan gerechtelijk drama

Vijf jaar miserie tussen 11/11/2004 en nu 2010 zijn omgekeerd misschien net het allergrootste pro-bilocatiebewijs in België geworden. Hier ziet men namelijk wat er kan gebeuren als bilocatie door een rechter van de kaart geveegd wordt, met het ouderafstotingssyndroom op kop, of nee, aan de staart eigenlijk. De advocate Martine Van Elslander (die zich niet hield aan de afgesproken 2000 EUR maximaal die ik van mijn moeder moest lenen, maar al snel 5000 EUR vroeg) geloofde in de rechtheid van het recht (900 EUR bij een bewezen netto inkomen van 1200 EUR en vertelde mij dat dit kortgeding volgens haar in Beroep niet kon bevestigd worden omdat het pure waanzin was.  Maar ze zag over het hoofd dat rechters ook menselijke personen zijn en nog minder boekhouders zijn en dat de rechter in kwestie het verschil niet snapte tussen een buitengewone uitgave van van de vrouw van 10.000 EUR via ontvangsten versus via kaskrediet [net alsof een auto die via autolening aangekocht werd, rechtstreeks uit inkomen zou komen]. Omdat ze niet genoeg verdiende aan het dossier, of uit onwetendheid, zag ook ik te laat dat zij als advocate concreet had moeten antwoorden op de vraag van de rechter hoe de vrouw die 10.000 EUR in het laatste jaar 2004 had uitgegeven, en ze dat héél gewoon met dit bankuittreksel uit het door beide echtgenoten bij de geboorte van Stientje getekende kaskrediet kon uitleggen: Het verschil tussen 31/12/2003 en 31/12/2004 toont een evolutie van -12.186,35 EUR in krediet en kwam dus NIET uit fictieve beroepsinkomenst). Maar hier ging het van kwaad tot erger en de gerechtelijke molen begon blunder op blunder op te stapelen:

Ik vat de kerntabell daaruit samen hieronder:

Jaartal

Man/jaar

Vrouw/jaar

Man/mnd

Hypotheek

Netto man

Vrouw/mnd

Kindergeld

Netto vrouw

1989

15339,35

14322,50

1278,28

1278,28

1193,54

1.193,54

1990

14200,30

14400,40

1183,36

334,66

1016,03

1200,03

1.032,71

1991

14019,30

9919,68

1168,27

334,66

1000,95

826,64

659,31

1992

12600,34

12280,25

1050,03

334,66

913,69

1023,35

61,97

887,01

1993

13884,57

12280,25

1157,05

334,66

1021,33

1023,35

63,21

887,63

1994

9285,32

12142,97

773,78

334,66

638,69

1011,91

64,48

876,82

1995

8502,85

11279,85

708,57

334,66

636,89

939,99

191,30

868,31

1996

8706,02

8760,83

725,50

334,66

651,90

730,07

187,46

656,47

1997

8091,27

10102,48

674,27

334,66

602,54

841,87

191,20

770,15

1998

5846,42

11388,38

487,20

818,84

179,22

949,03

202,88

641,05

1999

14919,42

12308,58

1243,29

818,84

937,35

1025,72

206,97

719,78

2000

12710,15

11759,14

1059,18

818,84

755,31

979,93

211,11

676,06

2001

11386,69

10847,58

948,89

818,84

757,83

903,97

436,71

712,90

2002

8421,34

3609,14

701,78

818,84

515,07

300,76

445,42

114,05

2003

9493,28

12703,12

791,11

818,84

608,85

1058,59

454,32

876,33

2004

8727,40

13307,16

727,28

818,84

545,02

1108,93

454,32

926,67

2004**

16963,68

13417,98

1413,64

818,84

1231,38

1118,17

454,32

935,91

2005

14085,96

15800,00

1173,83

818,84

354,99

1316,67

600,00

1.916,67

2006

12891,50

16050,00

1074,29

818,84

255,45

1337,50

632,00

1.969,50

2007

14197,55

16235,00

1183,13

818,84

364,29

1352,92

650,00

2.002,92

2008

15063,13

16410,00

1255,26

818,84

436,42

1367,50

668,34

2.035,84

2009

13200,00

16530,00

1100,00

818,84

281,16

1377,50

675,67

2.053,17

21

262535,84

275855,28

21877,99

22987,94

6851,68

Gemiddelde

12.501,71

13.135,97

1.041,81

1.094,66

326,27

Opmerking

-900 EUR alimentatie!!!

+900 EUR!!!!!

In grafiekvorm misschien nog sprekender:

Toch beschrijf ik even hoe dit loopt, omdat het hier gaat over de invloed die het heeft op de kinderen die GEEN bilocatie kregen.

Het betreft een sterke vader en een overbezorgde moeder, het betrof een prachtig huwelijk en de drie kinderen kregen hun eerste levensjaren zeer liefdevol van beide ouders, dus de kinderen zijn wellicht redelijk sterk, maar dit soort gerechtelijke nonsens zijn een schande voor een beschaafde samenleving waarin twee ouders via een gewone bilocatieregeling zonder alimentatiegelden omwille van bewezen gelijk inkomen moesten gekregen hebben. Het feitenrecht faalde, en als rechters niet de dapperheid hebben om gewoon deze blunder onmiddellijk te corrigeren, slaat het gerecht haar eigen ruiten in en zullen de kinderen dit zelf nog heel hun jeugd als traumatisch ervaren en hun geloof in het Belgische rechtssysteem volledig verloren zien.  Als er nu niet onmiddellijk tot bilocatieregeling wordt overgegaan en kwijtschelding van het onderhoudsgeld met terugwerkende kracht, wordt er immers een grote financiële puinhoop gecreëerd waarin niemand zich van enige schuld kan kwijten.

2.2. Waarom bilocatie voor de kinderen VAN BELLE

En nu de feitelijke reden zoals beloofd waarom bilocatie MOET in dezer, omdat de moeder niet ingaat op het verzoekschrift tot verzoening, maar haatdragend blijft en op 01/02/2010 zelfs opnieuw klacht bij de politie indient met naam "Verhoor klacht omgangsrecht" op werkelijk ziekelijke wijze.

Dus concrete motivatie bilocatieregeling zonder onderhoudsgeld. Domiciliebehoud voor Floris op Bellegem, domicilie en schoolkeuze voor Stientje te Bellegem (op haar eigen vraag, start was zeer goed), domicilie en schoolkeuze voor Marieke te Moorsele.

2.2.1. Bilocatieregeling zonder onderhoudsgeld voor Stientje

Stientje is geboren 28/07/2001 en groeide op te Bellegem. Ze ging naar de peutertuin te Bellegem en heeft zeer mooie herinneringen waar ze zich aan optrekt en voelt zich ook het allerveiligst in haar huis te Bellegem.  Doordat ze jong is, heeft ze ook liefst de speelruimte die haar daar eigen is en ook de hond Elgos heeft haar dikwijls geholpen in de moeilijke toestand.  Haar relatie met haar zus Marieke loopt sinds mei 2009 meer en meer mank, en ze werd door de moeder in Moorsele ingeschreven voor elke weekdag van maandag- tot en met donderdagavond in Moorsele in activiteiten i.p.v. dat de moeder voor haar zorgt.

Stientje haalde bijvoorbeeld in de vakantie op dat zij zich nog haarscherp herinnert hoe ze op 11/11/2004, de dag dat de moeder met drie camions en 7 man heel het huis leeghaalde, tegen haar papa zei voor dat die ging werken naar Brugge dat "hij niet mocht gaan werken en bij haar moest blijven."

Wellicht speelt het een rol dat Stientje wiegedoodverschijnselen had toen ze zeer klein was, en de vader ze in diverse panieksituaties door de moeder altijd rustig terughaalde.  De vader is een psychisch onverstoorbare man (ja, dat is zowel positief als negatief te noemen) en gaat zeer professioneel om met de angstpsychosen die het kind opliep bij de moeder.  De moeder diende namelijk PV's dat ze niet achterop de moto mocht zitten bij haar vader na de scheiding, dat ze giftig putwater zou drinken bij de vader, dat het beddengoed niet hygiënisch zou zijn, dat ze verplicht werd om te plassen op de buik van de vader, en het kind is voldoende intelligent om in te schatten dat zij op deze leeftijd meer steun heeft aan een vader die nooit zaagt noch klaagt en altijd laaiend enthousiast door het leven gaat, dan bij de moeder te zijn waar ze gigantisch veel televisie kijkt als vlucht. Het sociaal onderzoek faalt overigens in dezer door niet na te gaan wat het uurbestedingspatroon is bij vader en moeder, als ik zo eerlijk mag zijn om op te merken.

Het kind was samen met de drie andere kinderen liefst vijf jaren lang in een kleinere woning met de grootmoeder en ook nu nog moet het kind vele dagen bij de grootmoeder blijven tot de moeder het komt afhalen, terwijl het bij de vader zelfs mee kan gaan naar zijn zelfstandige klanten wanneer nodig.

De moeder werkt al sinds 1990 in het revalidatiecentrum van Kortrijk en doet daar de spitsuren dus de uren NA de schooluren, inclusief elke zaterdagmorgen. Gezien het feit van achterhouden van de kinderen, eenzijdige schoolveranderingen, dient de rechtspraak gevolgd te worden van het hof van beroep te Gent en kan onmogelijk de moeder beloond worden voor dit gedrag.

Om dit kind rustig op haar plooi te laten komen en een normale stabiliteit te bezorgen, is het zeer wenselijk dat het kind Stientje terug haar domicilie te Bellegem krijgt EN vooral naar haar school te Bellegem gaat, er een volwaardige bilocatieregeling komt waarbij het de wiskundige zekerheid heeft dat het elke vrijdag afwisselend van ouder van school afgehaald en dat elke ouder verder de opvoeding verzorgt op zijn wijze zonder dat enige moeienis naar elkaar nodig is.  De domicilie dient gemakshalve bij de vader te worden geplaatst op vraag van het kind en omdat de moeder zeer ernstig misbruik maakte en onterecht de domicilie wijzigde op 11/11/2004 zonder opgave van een gegronde reden [in de dagvaarding staat achteraan duidelijk zelf dat ze geen akkoord kon bereiken over 1200 EUR onderhoudsgeld bij EOT en dat ZIJ een rustigere omgeving nodig had en er is een bekentenis dat ook het punt van de moto nooit zo door haar gezegd werd en ook de leugen omtrent het verplichte plassen op de buik van vader staat letterlijk als schriftbekentenis opgetekend, wat trouwens wel een zeer positief effect heeft op Stientje daar de vader mededeelde dat ze de moeder op dit vlak nu tenminste eerlijk terug toegeeft dat zij tot rust wou komen en dit dus als een afgesloten zaak kan beschouwd worden zonder verwijten van enige kant]. Voor wie twijfelt, de foto op www.florisvanbelle.be is NIET getruceerd en niet afgedwongen door enige emotionele chantage van vaders kant uit, getuigenis van de directrice van de school, maar ook de wijkagente Hilde verantwoordelijk voor Bellegem en alle geburen uit Bellegem kunnen dit onverbloemd getuigen.

Omgekeerd is niet 100% plaatsing bij de vader nodig, omdat de vader ook nog zijn werk en inkomen naar behoren moet kunnen doen, en hij geen vervreemding wenst en het nodige respect eist naar de moeder toe, maar duidelijk het signaal naar de moeder wil zenden dat ze niet meer moet denken dat zij beter kan opvoeden dan de vader, dat een vrouw dat alleen anders doet.

Medisch kan de vader overigens niets kwalijk genomen worden, want dit is een gevolg van een ontsteking op de rug van Stientje toen hij ze in de vakantie van 2005 kreeg, die hij zelf liet verzorgen op de juiste wijze.

De enige correcte beslissing is dan ook de wettelijke. Zowel voor het heden, met terugwerkende kracht wat betreft kwijtschelding alimentatie omwille van bewezen gelijk inkomen vader en moeder i.p.v. fictief inkomen van 6000 EUR netto per maand (zou fraude betekenen van 512% terwijl rechtspraak uitwijst dat 50% kan op voorwaarde dat daar heel concrete aanwijzingen voor zijn met namen waar die inkomsten zouden bekomen zijn, of vennootschapsconstructies en het ging hier over een eenvoudige eenmanszaak zonder personeel).

2.2.2. Bilocatieregeling zonder onderhoudsgeld voor Marieke

Hoewel Marieke lijkt gekozen te hebben voor verblijf bij de moeder, wordt ook door de maatschappelijk werkster meteen gesteld, dat Mariek in haar puberteit zit.  Het is intussen wetenschappelijk duidelijk vastgesteld, dat gemiddeld genomen een moeder zeer goed voor kleine baby's kan zorgen, maar dat vaders veel beter scoren naar het afdwingen van respect voor gezag en dat ook in NSG's (nieuw samengestelde gezinnen) de vader dikwijls door de moeder wordt ingeroepen "stel jij eens rap orde op zaken". Het staat nog niet vast of het komt door het feit dat mannen meestal fysisch sterker zijn en daardoor van nature meer gezag hebben, maar in dit feit waarbij de vader bijv. nog recent aan 152 pubers van de 3de graad les gaf in het VTI van Izegem zonder enig gezagsprobleem is het zeer duidelijk dat de dochter liever bij de moeder is voor haar eigen gemak en omdat de moeder minder streng is, leze: dat ze de moeder beter kan manipuleren.

Net om die reden zou het bijzonder ongezond zijn, dat ze in deze cruciale jaren gewoon haar zin krijgt en dat de kinderen zelf bepalen bij wie ze liefst zijn, en dat ook periodiek gemakkelijk zouden kunnen wijzigen waarbij de ouders dan de speelbal wat de labiliteit van de kinderen bevordert en manipulatie lonend maakt en en afbreuk doet aan het meegeven van klassieke waarden.

Vooral bij Marieke dienen we ook de historiek te volgen, waarbij opvallend is dat de moeder ALLEEN de slaapkamer van Marieke integraal had achtergelaten, omdat ze in 2004 dacht dat Marieke (die vrij wiskundig was toen) toch zeker voor de vader ging kiezen, maar de vader heeft haar altijd gezegd dat enkel een 50/50-regeling vooral financieel en dus ook materiaal haalbaar was om zo weinig mogelijk schade te ondervinden van de feitelijke scheiding.

Als we daarbij ook nemen dat Marieke het initiatief nam bij het Justitiehuis, in januari 2006 ook een verzoekschrift indiende voor bilocatieregeling en zelfs nadat ze haar vader niet mocht zien, toch de enige was die zover ging dat ze haar vader in het geheim contacteerde, is het bizar te noemen dat ze nu plots ineens van gedacht wisselt, zeker als je verneemt welke grote garderobe ze vanaf mei 2009 van haar moeder heeft bekomen en ze in haar verklaring niets negatiefs aanhaalt, maar dat ze wel vindt dat haar vader harde dingen gezegd heeft [wat is er fout aan het zeggen dat zij niet meer rechten heeft dan de andere twee en zich aan de groep met de twee andere kinderen moet aanpassen te Bellegem?] Er is trouwens een weekend geweest in september waarin ze door de politie verplicht werd terug naar de vader te gaan, en dat weekend verliep zonder enig probleem, maar wel met een vies aangezicht tussendoor. Ik geef u de foto van 12/09/2009 mee waarop wij alle vier staan tijdens een uitstapje naar Doornik:

12/09/09

Praktisch gezien, moet ik WEL om persoonlijke redenen toegeven, dat Marieke de meest energieke van de drie is, en het meest durft tegenspreken. Ik verwacht dus nog wel wat persoonlijke conflicten de komende jaren, maar vermoedelijk heeft ze deze eigenschap het meest van de vader mee, wat dus leidt tot meer botsingen (in tegenstelling tot Floris die de gevoeligheid van de moeder eerder sterker vertoont). Ook de andere twee kinderen gaven zeer expliciet uiting aan het feit dat het veel gemakkelijker was zonder Marieke en dat zij veel meer tot hun recht komen. Maar deze wenselijkheid tot gemak is volgens mij geen eerlijke stelling.

Op zich zou de vader niettemin geen bezwaar hebben dat Marieke permanent bij de moeder zou blijven, maar het is onmogelijk dat zo'n optie een onderhoudsgeld zou meebrengen, daar het hier om een keuze gaat die tegen zijn wens ingaat en hij in dat geval opteert om zelf de kost tot zich te nemen omdat hij een veel goedkoper Aldi-leefpatroon erop nahoudt met occasiekledij waar de moeder het zeer belangrijk vindt dure merkkledij voor de kinderen te kopen (is duidelijk uit haar uittreksels en kwam ook voor bij de vraag van de maatschappelijke assistente van het OCMW Wevelgem toen die opmerkingen maakte over de dure beha's die op de uittreksels voorkwamen).

Vader vermoedt wel dat de domicilie beter bij de moeder blijft voor Marieke omwille van het feit dat zij nu naar Spes Nostra gaat, en hoewel het ook hier een eenzijdige schoolkeuze van de moeder betreft, het te bruskerend zou zijn dit ongedaan te maken gezien de vele vriendjes die Marieke maakt in school (net als haar vader, maakt zij zeer gemakkelijk en overal kennis met iedereen, al schommelt het bij beiden soms tot vriendschap en conflicten omwille van een uitgesproken eigen mening).

Om tot slot de situatieschets van Marieke te accentueren, zij haalde voor 175 EUR beltegoeden af doordat de vader haar zijn bankcode had gegeven op haar GSM en dit alleen al in de maand juli en augustus terwijl zij bij haar moeder bleef. Fair play zou geweest zijn dat ze niet van alles had gestolen inclusief de gezins-Ipod met muziek en dat ze zelfs opdracht gaf aan Stientje om ook de speelconsole met opgave van alle juiste kabels en spel-cd's mee te stelen twee weken later bij de vader, maar Stientje dit onmiddellijk eerlijk zei aan de vader omdat haar geweten blijkbaar nog in orde is en ze weet hoe streng haar vader op dit vlak is (integriteit is voor hem belangrijker dan ouderliefde).

2.2.3. Bilocatieregeling zonder onderhoudsgeld  voor floris

Voor Floris is de situatie wellicht te ver uit de hand gelopen. Het was een zware shock voor de vader dat hij in zijn laatste zware verdovingsperiode met doses van 54 mg concerta, almaar hevigere zware conflicten kreeg met zijn zus Marieke en zich daar enorm het slachtoffer van voelde.  Het was hij ook die onmiddellijk na het feit dat Marieke achtergehouden werd, niet meer terug wou naar de moeder, maar het was hij ook die blijkbaar al de naam 'surrogaat-vader' had opgekregen door Stientje. De band tussen Stientje en Floris is vrij sterk geworden, maar ook dat is vanzelfsprekend voor een meisje met zeer veel technische interesses en die aan Marieke niets heeft omdat die nu in haar puberteitsperiode altijd op de computer zit en met haar vriendinnetjes bezig is.  Het was een shock voor de vader toen de politie in Moorsele optrad en Stientje schreeuwde dat ze mee wou naar Bellegem met haar vader en dat ze gedwongen werd mee te gaan naar haar moeder.  Toen de politie trouwens dan vroeg zonder bijzijn van de zoon en in bijzijn van de moeder wat de vader dacht dat Floris dan zou doen (wegens zijn leeftijd te oud om onder dwang te kunnen gezet worden), zei de vader dat hij van harte hoopte dat Floris zou meegaan om voor Stientje te blijven zorgen.  De haat op dat moment was echter zo groot, dat Floris aan de politie vroeg om mee te gaan dat hij al zijn spullen op zijn kamer zou kunnen halen, maar dat hij onder geen enkel beding nog zou terugkeren naar 'de 4 vrouwen in Moorsele'.

Zijn verklaring omtrent 16/08/2009 waarbij hij zag hoe ze met geweld op zijn vader sprongen om hem en zijn zusje te komen kidnappen, heeft trouwens ook een zeer diepe wond geslagen, die in het begin zelfs nog met moordgedachten gepaard gingen en die de vader ook toevertrouwde aan de politie als zorgpunt. Van zijn oorspronkelijke hoogbegaafdheid (zie www.florisvanbelle.be/iq.pdf) is niet veel meer te merken maar het is intussen bewezen dat de amfetamine rilatine/concerta (methylfenidaat, zoek maar met google) inderdaad de hersenen grootdeels verbrand, waarna ze teruggroeien maar in een ruwere verbinding met blijvende schade. In zeer korte tijd, diende hij te socialiseren, maar voor het eerst voelt hij zich terug zeer goed in zijn vel, en vraagt hij zoveel mogelijk te leren van zijn vader.

Ook voor de zoon wil de vader echter de normale regeling van bilocatie, omdat het hem pijn doet dat ook dit kind, in pure liefde gemaakt door de twee ouders, de moeder nu compleet lijkt te verwerpen, zegge te haten.  Hij hoopt op termijn dat, als het gerecht de moeder op haar evenwaardigheid en niet meerderwaardigheid wijst, zij toch op een normale manier weer zal leren communiceren en dat haar leugens uit het verleden zullen leiden tot een herstelde communicatie. Het vertrouwen is volgens mij definitief gebroken (dat is ook zo het geval m.b.t. de moeder versus de vader, een hartbreuk lijm je overigens niet), en hij is straks meerderjarig en heeft op dit moment inderdaad meer aan zijn vader en hij is ook dolgelukkig dat hij terug met de fiets gewoon naar school kan zonder bemoeienis van noch zijn moeder noch zijn vader.

Vandaar zeker de noodzaak om domicilie te Bellegem te laten, maar principieel is het best dat er juridisch besloten blijft tot bilocatie. In de praktijk zal de zoon wellicht zeker op korte termijn nog weigeren naar de moeder te gaan, maar voor de vader kan in elk geval het drukkingsmiddel blijven gelden dat hij juridisch conform het in deel 1 aangehaalde wetsartikel nog "respect moet betonen voor de moeder" en kan er op die manier de ruimte geopend worden om stientje bijvoorbeeld te bezoeken in haar week bij de moeder en er zelfs te overnachten wanneer zij dat zou wensen.

2.2.4. regeling zonder onderhoudsgeld voor de moeder

Ook voor de moeder zou bilocatie duidelijk de beste regeling zijn. Ten eerste wordt haar dan ondubbelzinnig duidelijk gemaakt, dat zij geljkwaardig maar niet meer is dan de man, dat de man niet kan gestraft worden voor het feit dat zij koos om weg te gaan, dat zij niet kan beloond worden voor immer eenzijdige gedrag inclusief schoolwijzigingen en medewerking aan eenzijdige verzoekschriften en het continu achterhouden van de kinderen waarbij ze nooit een geldige reden aanhaalde buiten het feit dat zij vond dat zij beter voor de kinderen kon zorgen en als de dood was voor een regeling zonder buitensporige alimentatiegelden.

Meer nog, zij moet leren dat op haar eigen poten staan een inspanning vergt en dat zij ook ontlast zal worden als de kinderen elke andere week bij de vader zijn zodat zij kan loskomen van de verstikkende sfeer waarvan ze zelf continu zegt dat het lastig is tegen de kinderen en zal ze zoals in de vakantie nu, eens zelf tot rust kunnen komen.

De moeder heeft intussen zelf een relatie gehad die foutief is afgelopen door het feit dat ze drie kinderen had, en op deze wijze zal ze misschien dan wel meer kans maken omdat zij blijkbaar meer problemen heeft met het alleen zijn dan de vader in kwestie die dat net zeer inspirerend vindt en graag onafhankelijk is en alles zelf doet zonder inmenging van derden.

Het was nu reeds zo dat de kinderen NOOIT kledij van de moeder droegen of enige kost hadden, omdat de man voor alles van was en plas van meetafaan zelf instond, en de kledij onmiddellijk bij aankomst omruilde voor goedkopere ravotterskledij.

Wel dient de moeder te beseffen dat ze geen commentaar meer hoeft te geven op de totaal andere opvoedingsstijl van de vader (die hij overnam uit zijn eigen jeugd tussen 11 kinderen en met veel minder emotionaliteit paart), maar dat zij omgekeerd ook niet hoeft te vrezen voor commentaar in de andere richting omdat elke opvoedingsstijl zijn eigen motivaties en eigen voor- en nadelen heeft (bijv. elke dag een bad bij de moeder is hygiënischer maar kan maniakaal of besmettingsneurose-achtig genoemd worden; minder douches bij de vader is bewezen ziekteresistent makend, maar kan dan 'vuiler' genoemd worden; dit zijn gewoon twee verscheidene standpunten zonder dat een van beiden slecht te noemen is).

Financieel is dit de enige haalbare kaart voor beiden en staat de moeder als een vol-geëmancipeerde vrouw dan ook onafhankelijk op haar eigen poten, waardoor ze ook geen plichten meer heeft tegenover de man (rechten en plichten hangen samen, dat wordt bij alimentatie omgedraaid: extra rechten voor de vrouw en ontnemen van de rechten van de man door hem zelfs extra plichten op te leggen).

 

2.2. 5. Bilocatieregeling zonder onderhoudsgeld voor de vader:

Zoals al in de originele beschikking aangehaald en ook letterlijk overgenomen door rechter Pieters, is nu wel 200% bewezen dat dit hier de enige financiële overlevingsmogelijkheid was om zelfs terug de elektriciteit en verwarming terug te kunnen laten aansluiten bij de vader en zijn leven terug te normaliseren (eigenlijk zelfs nog niet ZIJN levensstandaard terug te bekomen).

Meer dan de bilocatieregeling is ook niet echt haalbaar en daarvoor is de vader nooit vragende partij geweest, want hij werkt en studeert ook zeer veel uren [misverstand hoge intelligentie hoge rijkdom is dus onjuist, integendeel: hoge integriteit in combinatie met eerlijke intelligentie zorgt ervoor dat een zelfstandige MINDER rekent en dus minder rijkdom, misschien is dat zelfs de kernreden waarom de vrouw weg wou gaan, laat ons realistisch blijven].  Omgekeerd betekent dit ook voor hem de zekerheid dat zijn vrouw ook alle rechten toekomt waar ze recht op heeft, en hij eindelijk terug zich kan richten op een hogere intelligentiegraad van alle drie zijn kinderen.

Op die wijze kan hij ook zijn tijdelijke opvoedingstaak (die voor hem overigens een taak zonder overdreven emotie is en die hij beschouwt als een eenzijdige maar tijdelijke verplichting tot de leeftijd dat ze zelf werken en een vaste relatie aangaan) nog met een maximale inspanning afwerken) en intussen ook maatschappelijk op breed vlak verder nuttig zijn en de talloze sociale engagementen die hij aanging op een normale wijze afwerken.

Misschien hier even de emotionele niet-bilocatiegedachten weergeven die de vader het laatste jaar meer kreeg:

Ook de vader heeft emoties, hoewel hij deze in zeer hoge mate beheerst. Het laatste jaar met vooral het correctionele circus waarbij hij eerst tot serieuze woede van zijn zoon eerst veroordeeld werd voor 1 EUR omdat hij zogezegd zijn kinderen niet genoeg aanmaande het kortgedingbesluit te volgen en zelf veroordeeld werd voor slagen en verwondingen terwijl hij op 18 meter van de perceelsgrens onder de ogen van zijn zoon lafhartig besprongen werd zonder dat hij zelfs terugsloeg (de vader is een zeer sterk iemand die 15 jaar probleemloos elke vrijdag 4 bakken bier per keer en alle vaten in de café de Gilde te Moorsele voor zijn schoonvader lostte zonder krimp te geven), kreeg hij meer en meer de gedachte van 'laat ze maar eens mijn kinderen afnemen, dan kan ik eens aan mezelf denken en een serieuze toekomst in het buitenland gaan zoeken en alles extra breed gaan uitgeven'.  Maar dat is voor hem de gemakkelijke weg, en een christelijke gelofte op zeer jonge leeftijd, houdt hem gaande om niet de gemakkelijkste maar de moeilijkste weg te kiezen. Wat niet belet, dat er wel nog heel wat publicaties ECHT gepland zijn de komende 15 jaren, met nog meer studies op de meest verscheidene gebieden.

Intelligentie is ten slotte geen gave, maar een kwestie van zeer lange inspanning.  Hij leerde deze capaciteit bij zichzelf trouwens vooral kennen, toen hij zich (tegen zijn zin, maar toch vrijwillig uit angst voor wat nog ging komen door de malafide advocaat van de echtgenote) grondig liet doorlichten op psychisch vlak en deze eindquotering kreeg toen dezelfde advocaat hem - zoals voorspeld - inderdaad eenzijdig psychisch ontspoord verklaarde: "In zijn persoonlijkheiddsfunctioneren zat wel een grote gedrevenheid. Hij leek vooral gedreven om datgene waarvoor hij stond zo goed mogelijk te doen".  In tegenstelling tot mijn hoogbegaafde vader Roger Van Belle, verschillende hoogbegaafde broers en mijn vroeger hoogbegaafde zoon, heb ik altijd heel hard moeten werken om met die mensen mee te kunnen. Maar na 20 jaren noeste arbeid, heb ik daardoor net dit zeer hoge emotioneel quotiënt bekomen, waardoor ik een enorm kennissenkring kon uitbouwen die voor mij een gigantische bron aan informatie oplevert.

3. Conclusie: bilocatie zonder alimentatie

Zo snel mogelijk een bilocatieregeling zonder alimentatiegeld.  De domicilie voor Stientje en Floris te plaatsen in hun Bellegoed als Van Belletjes uit Bellegem (een droom van de moeder oorspronkelijk, maar door de man uitgevoerd!), te Straatje 21, met kinderbijslag volgend op de domicilie of op door de ouder door te storten op de reeds in 2005 gecreëerde zichtrekeningen van KBC  voor elk met dubbele rekeninguittreksels, en dat van Marieke te Moorsele, Kraaimeersch 45, kindergeld via de moeder door te storten op de derde KBC-rekening op haar naam.

Kortgedingbeslissing (die loopt in beroep) met aanname van nieuwe feiten (primo bewezen gelijk inkomen door hoogste belastingsdiensten en bekentenis echtgenote; bewezen tegenspraak en vals attest dat vader en zoon onmogelijke relatie zouden hebben terwijl die expliciet verklaard dat daar NOOIT iets van aan is geweest, maar dat hij wel zwaar gedrogeerd en emotioneel gechanteerd is geweest al die jaren door zijn moeder en met misbruik van zijn natuurlijke loyauteitsgevoel).

Dit dossier is het bewijs als nec plus ultra dat bilocatie al had moeten gebeuren op de witte donderdag 24/03/2005, i.p.v. de vader aan het kruis te nagelen door zowel de kinderen af te nemen als hem op basis van bedrieglijke stukken compleet onvermogend te laten.

Doet u dit niet, dan moet u binnen vijf a tien jaren niet komen klagen, dat ik zeer creatief mijn bevindingen aan heel de wereld kenbaar maak en dat ik dingen schrijf die volgens mij anders hadden moeten verlopen...

Met hoogachting en respect voor het beste Napoleontische recht,

VAN BELLE Jean Marc + VAN BELLE Floris ook al
Bellegoed, Bellegem, Belgium

info@logocom.be of info@vb.be