Correctioneel: Een omgekeerde rechtszaak!
Kortrijk 8ste kamer, zaal 68, 08/02/1010
VAN BELLE Jean Marc versus wie??
- info@logocom.be

Update 03/03/2010: Integraal Sociaal verslag Justitiehuis (voorlopige opmerkingen: klik hier voor echte verslag ERKEND psychiater Denis Volcke die de man 'psychologisch gezond' verklaarde in tegenstrijd met wat in het verslag staat; en let op het feit dat noch de politie van Bellegem  noch directrice van Groenheuvel ondervraagd werden en dus enkel de personen door de moeder aanbevolen werden gecontacteerd; ook dit verslag bewijst lijnrecht dat de bilocatiewet dan wel mag gestemd zijn, maar dat justitiehuis eigenzinnig een standpunt inneemt TEGEN deze wet in en men wellicht vergeten was deze mensen in te lichten hierover; dit verslag zegt dat er materieel niets is TEGEN bilocatie, maar de maatschappelijke assistente waagt het opnieuw zelf psycholoog te spelen en gedurfd stelling in te nemen over de wenselijkheid van niet-bilocatie om 'emotionele redenen' ipv een rationele keuze op feiten; ook faalt ze in het beschrijven van het 'welzijn' van de kinderen en let ook op het feit van de uurregeling van de vrouw die zowel vrijdagavond als zaterdagmorgen er niet en nooit kon zijn voor de kinderen).

Update 15/03/2010: 12 maanden waarvan 6 maanden effectief in dit correctioneel vonnis. Dit pleidooi lijkt onbestaande. Mijn kinderen Floris en Stientje zullen wellicht woedend zijn, want zij waren ooggetuigen van de laffe aanval op mij door moeder en 4 anderen in hun poging tot kidnapping van hen.  Wordt dat voor mij 6 maand betaalde vakantie om eens goed te studeren? Ik denk dat de waanzin erger wordt en ze mijn beroemdheid voorbereiden. Ben toch voor Floris in beroep gegaan tegen Gent binnen de termijn van 15 dagen, maar denk dat die rechters daar ook niet zullen weten wat kracht van gewijsde precies is in een valse dagvaarding in kortgeding + ten gronde als het kortgeding daar op de rol staat voor eind 2011 (!) en dus 7 jaar zal lopen en de zaak ten gronde... opnieuw op de bijzondere rol staat (dus qua datums weer niet meer vastligt).  Misschien hebben ze wel gelijk en is mijn intelligentie een gigantisch teken van bijzonder mannelijke agressie?

Tekst liedje 'Mama, ik wil papa - Kannibaal' in low-res en mono uit respect voor auteursrecht: klik hier

Reactie mensen 2005 bij scheiding: "Oh, wat een mooi koppel en drie prachtige kinderen. Wie had dat ooit gedacht?"

Reactie mensen 2010 bij scheiding: "Ai, drie kinderen. Die man gaat nogal mogen afdokken (Vlaams voor betalen!)"

0. Wat humor ter relativering van het gerecht vandaag uit de Almanak van januari 2010

Hier de PDF-versie en de data.

1. Dagvaarding & feitelijkheid

1.1. Inhoud + uitleg  - samenvattend verweer (begeleidende brief = hier)

De dagvaarding vindt u op deze link. Ik overloop de aanklacht en herhaal mijn verweer, maar wellicht pleit ik voor de koning, want de vorige maal veroordeelden ze me reeds als crimineel en lijken de rechters stekeblind of leiden ze aan achtervolgingswaanzin dat ondergetekend denkt dat er een complot is, terwijl er gewoon sprake is van kleinmenselijkheid, roddel en gebrek aan objectiveringszin. Het feit dat een burger slimmer wordt dan een advocaat en bovendien in de tweede grootste journalistenvereniging eerst ondervoorzitter is en dan rechtskundig assessor of juridisch adviseur, moet niettemin wel erg pijnlijk zijn als teken aan de wand, en als prelude van internationale publicaties die nog volgen met hoe het dan wel moet (zonder wetswijzigingen, maar door te beoordelen op bewezen feitelijkheiden met wetenschappelijke benadering en niet met maniakale advocaten die enkel aan hun ereloonpercentage in onderhoudsgeldniveau denken).

A. "Na door een rechterlijke beslissing, waartegen geen verzet of hoger beroep meer openstaat, namelijk een beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk dd. 24 maart 2005 [nvdr: deze beschikking met pdf-annotaties] bevestigd bij het Hof van Beroep te Gent dd 02.12.2005, te zijn veroordeeld om een uitkering tot onderhoud ten bedrag van 400 EUR per maand aan zijn echtgenote Veerle LANEDOCK voor haarzelf en 200 EUR per maand voor zijn kind Floris, 150 euro per maand voor elk van zijn kinderen Marieke en Stientje te bgetalen, meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke te zijn gebleven de termijnen ervan te kwijten, meer bgepaald, te Kortrijk in de periode van 1 december 2008 tot en met 10.07.2009.

De verdachte zich in staat van bijzondere herhaling bevindt, huidige feiten gepleegd zijnde binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen van 6 november 2008, dag waarop hij veroordeeld werd door arrest van het Hof van Beroep te Gent 3° kamer wegens een van de in artikel 391 bis Sw. omschreven misdrijven, dat kracht van gewijsde had op het ogenblik van het plegen der huidige feiten." [nvdr: hier de link naar deze veroordeling met kernzin "De opgelegde bestraffing komt ook het Hof passend en afdoende voor om deze beklaagde te wijzen op de ernst van de door hem gepleegde feiten, om hem tot het besef te brengen dat zijn crimineel en asociaal gedrag niet kan getolereerd worden en ten einde hem ervan te weerhouden om in de toekomst nieuwe misdrijven te plegen. Het hof is de overtuiging toegedaan dat de opgelegde bestraffing op die wijze, zowel vanuit algemeen als vanuit repressieve en preventief oogpunt, in hoofde van de beklaagde VAN BELLE Jean Marc vokomen effect zal sorteren."]

Laat het duidelijk zijn, maar de onderzoeksrechter heeft in zijn voorbereidende fase geen enkele inspanning gedaan de vermelde beschikking te lezen en uit te rekenen. Indien hij dat wel zou gedaan hebben, zou hij namelijk wettelijk verplicht zijn de klacht bij te voegen tot fraude van 512% op inkomen uit wat hij zelf beweert qua aanklacht.  Het hoort niet de opdracht te geven de gaskraan open te draaien om vermeende Joden te laten vermoorden en te zeggen en dat de uitvoerder niet zou lezen dat het over uitroeiing gaat en puur uitvoering van art. 391bis S.W. in dezer. 

A.1. Zie dit werkelijk inkomen van 1989 tot en met 2004 BEVESTIGD DOOR HOOGSTE BELASTINGINSPECTIE

A.2. Zie deze bundel Gandaius dat er GEEN KRACHT VAN GEWIJSDE is in dezer en dat uitspraak ten gronde over 'schuldvraag' spreekt.  Hier gaat correctioneel recht een man corrigeren die onschuldig is. Als u deze effectief gevangenisstraf geeft, maakt u hem wellicht wereldberoemd. Bovendien vermeldt het vonnis dat het de bedoeling is dat de man zijn gedrag corrigeert, dus bezint u maar eens zeer goed waarom het vorige correctionele beroep daar niet in slaagde. Ligt het aan de man, de omstandigheden of ligt het aan de nonsens ten gronde en de verwaandheid over de onfeilbaarheid van het gerecht bij de magistraten. Meet en weet, analyseer en bestudeer. Of veroordeel ook voor bedrieglijke onvermogendheid als de man werkelijk de meest gewiekte intellectueel hoogstaande crimineel is die zijn persoonlijkheid opoffert puur uit behoefte tot pesterij of te groot ego. U zult eerder een integere christelijke figuur ontdekken die immuun is aan kruisiging sinds zijn kruisiging met die kortgedingbeschikking op... hihi... witte donderdag 24/03/2005. De zoon zelf roept u intussen best ook al op de beklaagdenbank, en misschien straks de andere twee kinderen ook.

A.3. Het kortgeding is achterhaald. Zoon Floris is sinds juni 2009 bij de vader en wou zelfs niet na druk van de politie zone Grensleie nog terug naar de moeder en er is een nieuw kortgeding zie A.4.  Zie hier het nieuwe kortgeding waartegen beroep werd ingediend omdat de rechter koppig blijft ontkennen dat bilocatie wet is, en secundo ze weigert het onderhoudsgeld objectief te berekenen ondanks de eigen software die de advocaat zelf nationaal in België uitbracht en ook de andere software (o.a. Gezinsbond en online software) maar ook de methode Renard hetzelfde omgekeerde resultaat geeft.  Hoe koppig kun je zijn? Koppiger dan ik met 15 jaar ervaring boekhouder-fiscalist-gerechtsdeskundige-en-zelfs-tot-het-laatste-niveau-gesolliciteerde-aspirant-handelsrechter (en nu wetenschapper) ooit voor mogelijk hield. De kortgedingrechter kan niet rekenen en nog minder herrekenen, nu ook niet meer luisteren en zelfs niet meer lezen. Ze voelen zich persoonlijk aangevallen, maar ik lever zoveel bewijzen dat ze wel moeten denken dat ik krankzinnig ben. Of in de loges zijn ze aan het roddelen ipv kennis te verspreiden. Het volk koos na beïnvloeding ook Barabas ipv Jezus trouwens (ik ben geen Jezus, Jezus gaf zich over, ik niet en ik laat nog minder deze beker aan mij voorbijgaan, ik ben gewoon een goede vader zoals er zovelen zijn maar eentje die zich niet laat ontmannen)...

A.4. Men spreekt van herhaling. Tussen 1 december 2008 en vandaag kwam er 14 X 900 EUR = 12.600 EUR of met Davo-kosten erbij meer dan 14.000 EUR bij.  Het netto inkomen over dezelfde periode incl. brood en voeding en eigen verwarming met kolen (Electrabel heeft gas en elektriciteit afgesloten) en een zelf hersteld elektriciteitsgroep bedraag... minder dan 14.000 EUR en er werd ook conform de beschikking meer dan dan 8.000 EUR aan aflossing van het gezamenlijk hypothecair goed betaald om... inkomsten en een dak boven het hoofd van de kinderen te kunnen behouden... Reken en tel misschien toch eens voor u van mij een beroemd gerechtsslachtoffer maakt dat u op voorhand bewijst onschuldig te zijn? Of zit u liever met de gebakken peren nadien? ok, voor mij hoeft u het niet te laten, voor mijn zoon beter wel.

A.5. Lees toch nog maar eens deze DAVO-folder van 2005: Ik heb geen schuld tegenover mijn echtgenote. Davo heeft een perfect gezicht op mijn indiciaire en vermogenstoestand en is de schuldeiser. Misschien toch eens de zoon laten getuigen over het geldbestedingspatroon van de moeder en... de vader. Of zou de man zo'n komediant zijn dat hij voeding in de Aldi koopt en dat de zoon vrijwillig een stuk van zijn vakantiejob afstond om te helpen instaan voor de financieel zeer zware vakantie door de autopanne?

A.6. schetst zonder het te noemen ook 400 EUR alimentatie voor de vrouw. Enkel blinde volgzaamheid van nonsens is in staat het verstand uit te schakelen. Wie, zoals Meester Dufait altijd, een textuele analyse neemt van het kortgeding, concludeert dat rechter Pieters ofwel een mannenhaatster is, ofwel zich liet opdraaien door de advocaat, daar ze niet terugkomt op haar beslissing en zich zelfs laat vervangen in de beslissing van het nieuwe kortgeding dat ALLES terug ter sprake brengt. Al loopt de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel.

A.7. Puntje A kiest bewust voor een overtreding tot 10/07/2009 terwijl er op dit moment dit nieuwe kortgeding van 12/11/2009 NIET IN KRACHT VAN GEWIJSDE zou treden of minstens ernstige vragen oproept. Voelt de rechter nog steeds geen natuurlijke neiging het gedrag gedrag van de moeder te willen 'correctioneel corrigeren' daar ze weeral al heel oktober 2009 + de herfstvakantie Stientje achterhield in afwachting van de uitspraak met de gekste uitleg eerst: PV 1 + PV 2 waarbij de moeder blijkbaar letterlijk de meisjes ziek MAAKT...

B.1.  Men heeft het altijd over de man (erg seksistisch hoor) maar genegeerde PV's aan de zijde van de vrouw zijn:

B.2. Slagen en verwondingen te hebben toegebracht te Bellegem.

C. Opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Marie Vansteenkist, Peter Terryn te Bellegem op 16/08/2009.  Grof, gewoon grof.  Op 18 meter hierboven aangevallen te worden, te ontsnappen en alle deuren te kunnen afsluiten, en dan nog beticht worden van opzettelijk verwondingen toe te brengen.  U vergeet misschien dat de vader uit een gezin van elf kinderen komt, al heel zijn leven zeer veel sport beoefend, en had hij gevochten, zou er zeker een zwaar gewonde zijn gevallen.  Maar als u niet overtuigd bent, moet u uw geweten volgen en daar de gevolgen bij publicaties de komende 10 à 15 jaren zelf moedig van dragen. Niemand legt mij namelijk het zwijgen op, en krankzinnig ben ik niet want mijn emotioneel quotiënt is daarvoor veel te hoog (zie deze link) en mijn IQ te laag (zie deze link) en een vroegere poging in eenzijdig verzoekschrift mij psychisch gestoord te verklaren terwijl ik aan 152 VTI-studenten van 3de graad lesgaf, liep door tegenverklaringen van deze psychiaters en ook deze (de psychiater die mijn echtgenote mij aanraadde maar waarnaartoe ze zelf niet wou gaan, nadat hij vroeg van haar eens te spreken) al foutief af voor jullie in deze link.

D. Gebaren of zinnebeelden, eveneens op 16/08/2009.  Blijkbaar erg eenzijdige verklaringen, me dunkt. Maar gaat u verder en decoreert u mij maar met een effectieve gevangenisstraf. Ik zal uw mening en uw straf met fierheid dragen want mijn integriteit en geloof gaan voor op het primitieve wereldlijke...

Ik voeg een puntje E. toe, want het zal absoluut geen toeval zijn dat men artikel 42 en 43 wenst te MISBRUIKEN qua bijzondere verbeurdverklaring via de overtuigingsstukken nr. 3059/09. Men vermoedt dat ik bedrieglijk mij vermogend maak, maar als men doorgaat, zeg ik publiek dat men mijn identiteit ontneemt door mij materieel alles te ontnemen. Voor het werkelijke doel van dit artikel 42 en 43 vindt u uitleg op deze juridische secured link 1 en deze juridische link 2. Vergeef hen meester, want ze weten niet meer wat ze doen in hun vlaag van woede over hun eigen onkunde... Een jaartje gevangenis zal mij in staat stellen Arabisch te leren en ook andere mensen te leren kennen die zeer interessant zijn voor mijn latere opleiding als klinisch psycholoog.

Mijn zoon van 17 begrijpt wel degelijk de werkelijke toedracht, en ook mijn volledige omgeving en zelfs Pol Deltour van de Hoge Raad voor Justitie.  Maar als precedent lijkt ook de foutieve toepassing van art. 42 en 43 voor mij een bron van kennis als rechts-stagiair, waar ik nog onvoldoende van wist in mijn beroepscarrière.

Hierna, ga ik iets meer in detail dieper in om u erop te wijzen, dat u zich op uitzonderingswetgeving op uitzonderingswetgeving bazeert: Kortgeding is ondergeschikt aan zaak ten gronde, maar een uitzondering geldt voor alimentatiegelden. Alimentatiegelden is vervolgens nogmaals weer als uitzondering gemaakt wat betreft beslagbaarheid: 100% van een beroepsinkomen wordt in beslag genomen.  Dus ook al loopt de zaak ten gronde nog is de schuldvraag niet gesteld dient een objectief correctionele rechter zich de vraag te stellen of er dus wel een delict kan zijn [en stelt de zaak ten gronde in tussenvonnis zelfs negatief DAT DE SCHULD VAN DE MAN ONVOLDOENDE BEWEZEN IS en dat de echtgenote zich mag beroepen op getuigenverhoor] is de enige uitweg nog zelfstandigen inkomsten, alleen al maar om eten te kunnen kopen voor de drie kinderen EN het huis af te lossen (wat de kinderen vragen). Als het zo verder gaat (zie onweerlegbaar werkelijke inkomen hier in infra) stuurt men de man zoals een heel aantal andere mannen al voor hem in de marginaliteit (de man heeft daar echter geen schrik van, dus denk na voor u denkt dat u hem daarmee straft dan wel een plezier doet; deze man wil enkel nog van alles onderzoeken door zijn wetenschappelijke natuur en wil gerust onder bruggen van de Seine overnachten en zelfs de kinderen ontnemen zal hem emotioneel zo zwaar niet meer vallen, nu hij ze merkt dat ze zelfstandig hun eigen mening vormen, los van alle rechtswaanzin hier). Artikel 391 bis Sw. verwijst trouwens vooral naar onderhoudsgelden waarvan de beslissing definitief is. Dat is  NIET het geval hier en als dat zo zou zijn, dan is de kortgedingbeschikking intussen bewezen onuitvoerbaar en door nieuwe feiten ongeldig geworden met retro-actieve kracht  [ook al zou het gerecht zo graag spelen dat er advocaten met zeer veel ervaring aan te pas zouden moeten komen om de kracht van gewijsde te breken, maar dat door die advocaten zou getuigen van on-respect versus het onfeilbare gerecht en dat dus a-collegiaal zou zijn om partij te kiezen voor VAN BELLE Jean Marc].

2. Vermoeden van schuld ipv van onschuld

2.1. Situatieschets + ontstaan gerechtelijk drama

Vijf jaar miserie tussen 11/11/2004 en nu 2010 zijn omgekeerd misschien net het allergrootste pro-bilocatiebewijs in België geworden. Hier ziet men namelijk wat er kan gebeuren als bilocatie door een rechter van de kaart geveegd wordt, met het ouderafstotingssyndroom op kop, of nee, aan de staart eigenlijk. De advocate Martine Van Elslander (die zich niet hield aan de afgesproken 2000 EUR maximaal die ik van mijn moeder moest lenen, maar al snel 5000 EUR vroeg) geloofde in de rechtheid van het recht (900 EUR bij een bewezen netto inkomen van 1200 EUR en vertelde mij dat dit kortgeding volgens haar in Beroep niet kon bevestigd worden omdat het pure waanzin was.  Maar ze zag over het hoofd dat rechters ook menselijke personen zijn en nog minder boekhouders zijn en dat de rechter in kwestie het verschil niet snapte tussen een buitengewone uitgave van van de vrouw van 10.000 EUR via ontvangsten versus via kaskrediet [net alsof een auto die via autolening aangekocht werd, rechtstreeks uit inkomen zou komen]. Omdat ze niet genoeg verdiende aan het dossier, of uit onwetendheid, zag ook ik te laat dat zij als advocate concreet had moeten antwoorden op de vraag van de rechter hoe de vrouw die 10.000 EUR in het laatste jaar 2004 had uitgegeven, en ze dat héél gewoon met dit bankuittreksel uit het door beide echtgenoten bij de geboorte van Stientje getekende kaskrediet kon uitleggen: Het verschil tussen 31/12/2003 en 31/12/2004 toont een evolutie van -12.186,35 EUR in krediet en kwam dus NIET uit fictieve beroepsinkomenst). Maar hier ging het van kwaad tot erger en de gerechtelijke molen begon blunder op blunder op te stapelen:

Ik vat de kerntabell daaruit samen hieronder:

Jaartal

Man/jaar

Vrouw/jaar

Man/mnd

Hypotheek

Netto man

Vrouw/mnd

Kindergeld

Netto vrouw

1989

15339,35

14322,50

1278,28

1278,28

1193,54

1.193,54

1990

14200,30

14400,40

1183,36

334,66

1016,03

1200,03

1.032,71

1991

14019,30

9919,68

1168,27

334,66

1000,95

826,64

659,31

1992

12600,34

12280,25

1050,03

334,66

913,69

1023,35

61,97

887,01

1993

13884,57

12280,25

1157,05

334,66

1021,33

1023,35

63,21

887,63

1994

9285,32

12142,97

773,78

334,66

638,69

1011,91

64,48

876,82

1995

8502,85

11279,85

708,57

334,66

636,89

939,99

191,30

868,31

1996

8706,02

8760,83

725,50

334,66

651,90

730,07

187,46

656,47

1997

8091,27

10102,48

674,27

334,66

602,54

841,87

191,20

770,15

1998

5846,42

11388,38

487,20

818,84

179,22

949,03

202,88

641,05

1999

14919,42

12308,58

1243,29

818,84

937,35

1025,72

206,97

719,78

2000

12710,15

11759,14

1059,18

818,84

755,31

979,93

211,11

676,06

2001

11386,69

10847,58

948,89

818,84

757,83

903,97

436,71

712,90

2002

8421,34

3609,14

701,78

818,84

515,07

300,76

445,42

114,05

2003

9493,28

12703,12

791,11

818,84

608,85

1058,59

454,32

876,33

2004

8727,40

13307,16

727,28

818,84

545,02

1108,93

454,32

926,67

2004**

16963,68

13417,98

1413,64

818,84

1231,38

1118,17

454,32

935,91

2005

14085,96

15800,00

1173,83

818,84

354,99

1316,67

600,00

1.916,67

2006

12891,50

16050,00

1074,29

818,84

255,45

1337,50

632,00

1.969,50

2007

14197,55

16235,00

1183,13

818,84

364,29

1352,92

650,00

2.002,92

2008

15063,13

16410,00

1255,26

818,84

436,42

1367,50

668,34

2.035,84

2009

13200,00

16530,00

1100,00

818,84

281,16

1377,50

675,67

2.053,17

21

262535,84

275855,28

21877,99

22987,94

6851,68

Gemiddelde

12.501,71

13.135,97

1.041,81

1.094,66

326,27

Opmerking

-900 EUR alimentatie!!!

+900 EUR!!!!!

In grafiekvorm misschien nog sprekender:

Toch beschrijf ik even hoe dit loopt, omdat het hier gaat over de invloed die het heeft op de kinderen die GEEN bilocatie kregen.

Het betreft een sterke vader en een overbezorgde moeder, het betrof een prachtig huwelijk en de drie kinderen kregen hun eerste levensjaren zeer liefdevol van beide ouders, dus de kinderen zijn wellicht redelijk sterk, maar dit soort gerechtelijke nonsens zijn een schande voor een beschaafde samenleving waarin twee ouders via een gewone bilocatieregeling zonder alimentatiegelden omwille van bewezen gelijk inkomen moesten gekregen hebben. Het feitenrecht faalde, en als rechters niet de dapperheid hebben om gewoon deze blunder onmiddellijk te corrigeren, slaat het gerecht haar eigen ruiten in en zullen de kinderen dit zelf nog heel hun jeugd als traumatisch ervaren en hun geloof in het Belgische rechtssysteem volledig verloren zien.  Als er nu niet onmiddellijk tot bilocatieregeling wordt overgegaan en kwijtschelding van het onderhoudsgeld met terugwerkende kracht, wordt er immers een grote financiële puinhoop gecreëerd waarin niemand zich van enige schuld kan kwijten.

Met hoogachting en respect voor het beste Napoleontische recht dat niet eens de bilotiewet behoefde, want de rechters hadden dat via hun verstand zonder enige wet zelf kunnen doen. De wet werd gecreëerd omdat veel over het paard getilde vrouwelijke rechters duidelijk zelf niet inzagen dat zij emotioneel bezig waren i.p.v. juridisch feitelijk. Als ze de emancipatie om zeep willen helpen en de ruiten daarvan zelf willen inslaan, zijn ze in elk geval zeer goed bezig!

Tot slot, uit persoonlijke redenen zou ik graag eens in de gevangenis zitten, om dat dat mij nog sterker en wetenschappelijk rijker zou maken. Als u de feiten u geen zier schelen, zal ik u dat niet persoonlijk kwalijk nemen, maar staaft u mijn onderzoek waarin ik het boek De Naakte Aap van Desmond Morris een vervolg wil geven met een boek De Aangeklede Aap rond 2020 en met de juiste grens tussen zoogdier, het gebruik en ongebruik van taal en dat van losbandige primaten evolueerden door zeer moeilijke tijden met nauwelijks voeding tot monogame jagers, maar dat we nu terug in een brousse aanbelanden met te veel vruchten en... vervallen in ons oude instinct van losbandigheid en puur kuddegedrag.  Ja, ook ik ben een kuddedier. Maar ik besef het en geef het toe.

En tot slot dit. Ik vernam dat de procureur rust wou in dit dossier en het 'moe raakt'. Misschien eens luisteren naar iemand die na vijf jaar al zeer goed onderzocht heeft hoe het in elkaar zit en hoe het moet zijn. Tenzij de procureur mij eens op normale wijze zou kunnen overtuigen dat ik ongelijk heb qua inkomstenberekening en artikels burgerlijk wetboek. Voor strafrecht had ik in mijn opleiding Gerechtelijke Expertise aan UGent 18/20 omdat ik die opleiding volgde daar ik van strafrecht en procedurerecht nog niet veel wist.

 

7 februari 2010

VAN BELLE Jean Marc + VAN BELLE Floris samen ditmaal
Bellegoed, Bellegem, Belgium

info@logocom.be of info@vb.be