2005: Perikelen BTW-teruggaves en geldtekort van de overheid

Hieronder volgt de letterlijke weergave (blauwe kleur) van een artikel van een externe klant, over het blijvend misbruiken van nodige bedrijfsgelden door de Staat.  Hoewel er al talloze arresten, artikels e.d. zijn die deze wantoestanden aanklagen, geef ik hieronder exact weer dat er blijkbaar nog niets veranderd is, integendeel.

Achteraan worden nog wat zaken toegevoegd van mij.  Voor lezers van de pers: De klant hieronder kan via info@logocom.be bereikt worden voor bijkomende details.

 

18-02-2005 : WEER EEN GRUWELIJK STAALTJE VAN DE BELGISCHE AMBTENAREN- & REGERINGSDICTATUUR :
“LIJST 678” VAN DE BTW-CONTROLE KANTOREN”
 

Dat de Orde van geneesheren een zwarte lijst wenst op te stellen van moeilijk handelbare patiënten, om de veiligheid van de artsen in geval van dringende weekend- of nacht-tussenkomsten te kunnen garanderen, trekt de media-aandacht en brengt een hele heisa op gang.

Dat hardwerkende en goed draaiende KMO’s hun bedrijfsstrategie MOETEN aanpassen aan steeds maar vindingrijkere geldblokkerende “beheersstrategiën” van de staat (lees : renteloze leningen die deze KMO’s verplicht worden toe te staan aan de staat), daar staat blijkbaar niemand bij stil.

 Volgend voorbeeld illustreert deze absurde toestand.

Een goed draaiende KMO uit Zuid-West Vlaanderen, waarvan het boekjaar afsluit op 31 maart 2005, beslist in het laatste kwartaal van 2004 een aantal investeringen te doen, waarvoor zij geen beroep doen op de banken voor kredieten en/of leningen.  Na indiening van de BTW-aangifte, volgt een vraag vanwege de BTW-controle (betreft : lijst 678 van het vierde kwartaal 2004 – terugbetaling van BTW-tegoeden) om de facturen van deze investeringen door te faxen of op te sturen, hetgeen prompt gebeurde, en hetgeen wij zelfs een normale procedure vinden.

Het bedrijf in kwestie verifiëert heden bij de BTW-controle of de inlichtingen goed ontvangen waren.  Dit was wel degelijk het geval.  De boekhouding vraagt of de terugbetaling van het BTW-tegoed (totaal ca. 66.000,00 €) hierdoor zoals gewoonlijk zal gebeuren eind februari – begin maart, omdat zij op deze liquide tegoeden had gerekend om voor 20 maart voorafbetalingen te doen aan de belastingen.  BLIJKT DAT DIT ONMOGELIJK IS : BEDRIJVEN DIE OP DE LIJST 678 STAAN, KRIJGEN HUN BTW-TEGOEDEN AUTOMATISCH MET MINIMUM 1 MAAND VERTRAGING !!!!!!!

Is dit systeem nu echt niet afgrijselijk : het bedrijf is nu verplicht om te gaan lenen bij de banken om vooruitbetalingen van belastingen te kunnen doen.  Het betreft toch geld van de staat dat moet terugkomen, om anderzijds de staat te kunnen betalen.

Kunnen ze daar bij de VLD-top, die verondersteld wordt KMO’s te steunen, een antwoord formuleren op volgende vragen van het betreffende bedrijf :
1/        Wie betaalt er intresten op een kapitaal van 66.000,00 € dat een maand langer in handen van de Staat blijft ? 
            Alleszins niet de staat zelf
2/        Wie is nu de dupe en moet wel intresten aan de banken betalen voor het afsluiten van een krediet om de belastingen te kunnen betalen? 
           Juist ja, de firma in kwestie
3/        Wie mag er lopen naar de banken en zorgen voor alweer een hoop papier voor het verkrijgen van deze kredieten voor de belastingen ? 
            Juist ja, het bedrijf in kwestie
4/        Wie is daar het enfant terrible die ijverde voor een papier-vrij kantoor?  Dankzij de staat nog een hoop papier meer. 
            Dank U wel Vincent (Van Gogh was misschien wel gek, maar toch nog zo gek niet)
5/        Wie zal de verloren uren  van de werknemers of de zaakvoerder betalen, die voor dit geloop noodzakelijk zijn ? 
            Terwijl ze dit werk doen, kunnen ze geen productief werk verrichten.  Juist ja:
            Ook hier is het bedrijf weer de dupe

MORAAL VAN HET VERHAAL : ALLEEN DE STAAT EN DE BANKEN HEBBEN BAAT BIJ DERGELIJKE TOESTANDEN.  ZOUDEN DE VLD-POLITICI WILLEN RECHTSTAAN EN DURVEN UITKOMEN HOEVEEL AANDELEN ZIJ BIJ DE RESPECTIEVELIJK BANKEN HEBBEN ?????????????????????  DANK U AAN ALLE ZOTTEN DIE WERKEN

----------

Tot hier het relaas van die klant.  Nu moet ik jammer genoeg de zaken wel nog wat aanvullen:

opsommingsteken

De BTW-aangiften kunnen niet meer worden ingediend in het kantoor, alle Vlaamse BTW-aangiften (joepie) moeten - zoals iedereen wellicht weet - allemaal naar één adres: FOD SCANNINGCENTRUM; RAC Ter Plaeten; Sint-Lievenslaan 33F; 9000 GENT.  Een prachtig ontwerp, ware het niet dat daar onderstaande probleempjes in bij komen.

opsommingsteken

Belastingplichtingen èn boekhouders konden vroeger gemakkelijk laten aftekenen voor ontvangst bij het afgeven van aangfiten (bijv. Hoveniersstraat te Kortrijk), en intussen was er ook een beter contact tussen belastingplichtigen èn boekhouders.  Want bij het RAC WIL men niets aftekenen en zegt men "beslissing hogerhand", zelfs niet toen ik daar (en nog heel wat collega's) probeerden ze manueel af te geven (zie infra).

opsommingsteken

De bijlagen MOGEN niet meer erbij.  Deze bijlagen waren dikwijls: kopies aankoopfacturen bij zware investeringen (het geval hierboven); toelichtingen bij herzieningen; toelichtingen bij afwijkingen in marges; toelichtingen bij wijzigingen van boekingen; prijslijsten (oorspronkelijk verplicht?!); de eveneens verplichte forfaitaire berekeningstabellen (hoewel wij persoonlijk tegen het gebruik van deze forfaits zijn).

De problemen die hier bijkomend uit voortspruiten, zouden in een normaal Vlaanderen aangepakt worden, maar in een land als België laat men die problemen ontstaan zonder er enige oplossing aan te bieden (een terechte stek door mijn klant hierboven naar de minister van vereenvoudiging, want zelf begrijp ik ook nog niet wat die man concreet gedaan heeft voor de zelfstandigen, behalve er een enorme media- en reclamebudget erdoor gehaald met 'vragen om hem te helpen').

opsommingsteken

Na problemen met zogezegd door de post verdwenen BTW-aangiftes, ging ik zelf naar het Scancentrum.  Daar kwam ik nog boekhouders tegen die ook poogden een 'ontvangstbewijs' te krijgen voor de BTW-aangiften.  Dat 'De Post' de vorige verloren had, was wel een zware leugen, want hoe doen ze het om één BTW-aangifte te verliezen uit een enveloppe van een klant waarin nog twee BTW-aangiften van hun zaken zaten die WEL verwerkt bleken te zijn?  En bij het praten met die boekhouders/accountants bleek toevallig volgende:  Toevallig waren de BTW-aangiften met een TERUGGAVE toch wel niet verwerkt, of zelfs te laat verwerkt?  Voor mij zijn het geen 'geruchten' meer dat er van bovenuit geholpen wordt omtrent vertragingsmaneuvers van teruggaves BTW, nee: Het wordt bewust gestuurd (95% reageert toch niet en is apathisch geworden, dus dat spelletje werkt bovendien zeer goed).

opsommingsteken

Zo had ik het vroeger ooit eens voor dat men mij verweet een BTW-listing niet ingediend te hebben.  Ik ben ter plaatse naar de Hoveniersstraat geweest en vroeg of ik de ingediende BTW-aangiften van die klant mocht zien (recht op inzage) en in bijzijn van die klant.  In de hangclasseur zat mooi de map van dit kleine dossiertje, en de BTW-aangifte van het vierde kwartaal werd eruit gehaald (1999, dacht ik).  Ik vroeg: "Zit daar echt geen BTW-listing bij?" en het antwoord was 'Nee'.  "Mag ik u dan vragen om eens te kijken naar de linkerbovenhoek van die aangifte te kijken en te zeggen wat daar zit?".   Er zaten daar twee gaatjes in, maar het nietje zelf was verdwenen.  "Mag ik eens de BTW-aangifte van het derde kwartaal zien?", vervolgde ik.  Daar zat helemaal geen gaatje noch nietje in.  Ik lichtte de controleur toe dat wij (toen) alle BTW-listings altijd meestuurden mèt de laatste BTW-aangiften van het boekjaar, zodat wij tegen 31 maart zo weinig mogelijk werk hadden.  De boete werd onmiddellijk geschrapt en nog steeds wil ik getuigen dat de medewerking met de BTW-controleurs in zowel Kortrijk, Gent, Brugge wèl correct is, maar dat het probleem zich op hoger niveau stelt.

opsommingsteken

Mevrouw XXX (1) van de BTW uit Waregem heeft mij wel al op stang gejaagd, en de reactie van mij was navenant.  Een andere klant van mij, heeft een NV en drie zaakvoerders.  Zij hadden ook een BTW-nummer op eigen naam, en het attractiebeginsel heeft daar serieus wat impact gehad (alsook de oplichting door hun voormalige boekhouder, maar dat is buiten dit bestek).   Dit attractiebeginsel bepaalt dat er niet mag gefactureerd worden door de zaakvoerders aan de vennootschap waarin ze zetelen als bestuurders (bedrijfsleiders 1ste categorie, heet dat nu).  Geen probleem, maar doordat ook registratienummers en vestigingsattesten stonden op (vooral een van) de drie zaakvoerders, wou ik hun BTW-nummer niet laten stopzetten.  Daarnaast kwam de nieuwe veiligheidsproblematiek en een zaakvoerder ging mee met zijn tijd en kwalificeerde zich tot de voor mij allerbeste veiligheidsadviseur die er in mijn ogen kan bestaan (jarenlange praktijkervaring op hoog niveau, ondanks of misschien net door zijn nederigheid qua studies).  Mevrouw XXX (1) zendt die klant weer boze brieven dat het BTW-nummer MOET stopgezet worden (hebben we pas dit jaar gedaan, nu we iets beter weten hoe het zit met de attesten en veiligheidscoördinatie) met dreiging tot boetes e.d.  Ik ga persoonlijk naar haar, en daar beweert zij mij dat het drie kwartuur werk is om de nihil BTW-aangiften in te geven, wat ik eerst niet geloof, maar ze overtuigt me dat het wel zo is. 

opsommingsteken

Toevallig moet ik i.v.m. een andere fraudezaak wat later bij de hoofddirectie in Brugge zijn, en daar vraag ik dat toch even na, omdat nog in Kortrijk noch in Gent nihil BTW-aangiften zoveel tijd nemen.  Daar wordt mij ontkend dat zoiets mogelijk is en ook de naam wordt mij gevraagd, omdat dat niet kan.  In naderhandse contacten met mevrouw XXX (1) i.v.m. een BTW-aangifte van een van de bouwdossiers (waarin gepoogd wordt in het wildeweg zoveel extra BTW supplementair aan te rekenen, bij bouwdossiers is er ook veel misbruik, maar om dat toe te lichten heb ik geen tijd; dat is soms wel terecht, maar ook daar lijken ze niet goed het verschil te kunnen maken tussen bona fide en mala fide belastingplichtigen), en lijkt ze kwaad te zijn dat ik haar met naam en toenaam genoemd heb.  Ik ontken natuurlijk niets, en nu geeft ze toe dat het inderdaad niet veel werk is (net zoals bij ons) om een nihil BTW-aangifte in te geven (controlegetal op BTW-aangifte is het BTW-nummer dan).

opsommingsteken

(1) De naam van de mevrouw werd op 08/02/2011 na een gesprek met een ambtenaar in Kortrijk, hier geschrapt. Reden: De mevrouw in kwestie meent dat ik het ergens persoonlijk op haar gemunt heb, maar intussen is zij een zeer bekwame en kordate dame die in andere dossiers zich ook zeer hard vastbeet. Tegelijk vraag ik haar meteen langs deze weg om toch ook respect te hebben voor haar ondergeschikten en andere BTW-ambtenaren met elk hun eigen kennis en mogelijkheden en niet van iedereen dezelfde vakbekwaamheid verwachten (en soms bijhorende onmenselijkheid, deze kritiek geldt dus ook voor mijzelf). Er zijn immers WEL goedebedoelende beddrijfsleiders van bepaalde slapende vennootschappen op dit moment die niet altijd het geld hebben om terug actief te worden of die een slechte boekhouder hadden die hen de consequenties niet vertelde van aftrek van BTW naar herzienbaarheid toe, en dus toch te blijven onderscheid maken tussen de welwillende bedrijven versus een aantal mala fide personen met bijhorende bedrijven, zodat zij dezelfde strijd strijdt als de mijne: Deze TEGEN de kwaadwillige bedrijven die zwaar frauderen met wisselende vennootschapszetels, fictieve oprichtingen en valsheid in geschriften die via procedures telkenmale op hoger niveau verjaard lijken te raken... Ze mag daarvoor zeker ook op mijn steun rekenen.

opsommingsteken

Deze wijziging had te zien met deze mail overigens, waarin het eigenlijk wettelijk zeer gek begint te worden omtrent de niet aftrek van BTW die nu plots in een herziening lijkt te raken van BTW die... nooit afgetrokken werd voor de van het loon afgetrokken en dus terugbetaalde vergoedingen van wagens van vertegenwoordigers waarvan de helft van de BTW slechts aftrekbaar was en zich dus nu de vraag stelt welke WEL afgetrokken BTW hier herzien wordt als er minder BTW werd afgetrokken door de 50% regel dan het aantal beroepsgereden kilometer? Wet op wet op wet op wet???

opsommingsteken

Zie deze mail ook van 2011 over herziening NIET afgetrokken BTW, maar ik maak er een rubriek apart van, daar de ambtenaren geen enkele schuld treft maar de wetgeving ergens 'ziek' wordt (integendeel, hun actie verdient federale navolging en dit systeem van alle vennootschappen controleren is werkelijk lovenswaardig!): klik hier

 

 

Wat kunt u nu doen als Belg hiertegen in ditlanddatgekmaakt?  Wel ondanks uw kritiek kon ik samen met mijn klanten tot heel wat praktische oplossingen komen:

opsommingsteken

Voor de BTW-controleurs: Primo vraag op de lijst 678 om ook de marges af te drukken.  Secundo ga bij starters zo rap mogelijk ter plaatse om poolshoogte te nemen.  De bestaande bedrijven zijn niets met de kwakzalvers die nu met extra opleidingscheques gestimuleerd worden om te starten als zelfstandige maar eigenlijk geen schop onder hun achterwerk waard zijn, maar een schop in hun handen waard.  Misschien zijn die mensen trouwens het slachtoffer van een boekhouder/accountant die misschien al de stockaankopen in de klasse 60 (vak 81) aangaf, wat een negatieve marge creëert?!!  In het geval van deze klant hierboven is overduidelijk dat hun marges véél groter waren dan hun collega's en dat het over een uiterst dynamisch bedrijf gaat, dat haar reeds aan de leverancier effectief betaalde (en dus de economie hier ondanks alles nog op gang houdt en ook de lonen van haar personeel als geldcreatie in de economie brengt) nodig heeft om NIET TE MOETEN LENEN aan de bank.  Het is absurd dat zij door deze laattijdigheid de voorafbetalingen niet zullen kunnen halen en dus zullen moeten LENEN om voorafbetalingen belastingen te doen!  Net uw goede klanten worden gepest en van het kastje naar de muur gestuurd zoals in de film van Asterix & Obelix in "Het Huis Dat Gek Maakt".

opsommingsteken

Voor de politici: Geloof die zeveraars theoretici niet die de administratie willen vereenvoudigen.  Aan de basis van de ambtenaren zitten èchte mensen die weten waarover het gaat en meer in hun mars hebben dan 10 betaalde en politiek benoemde topambtenaren van Reynders samen (wedde zo'n 200.000 EUR op jaarbasis, zie aparte artikel waaarin Marie Arena ook al een rol speelde nog voor ze douches op haar werk wou nemen - of die douces tijdens, voor of na werklunches waren, dat heeft ze nooit verteld).  Stimuleer de gezonde bedrijven als hierboven met eenvoudige wetten, maar dat is wellicht veel te gemakkelijk, en geef duidelijke opdracht om in te grijpen waar het misloopt, en doe dat snel.  Niet na drie jaar, waarin de klant niet anders meer kiezen dan failliet te gaan, en er nog zoveel anderen mee in hun val mee te sleuren (terwijl de frauduleus gefailleerden met massa's zwart geld gewoon herstarten).

opsommingsteken

Voor de dappere Belgen ondernemers (dat zij dapper zijn, mag zeker gezegd worden, een derde ziet het momenteel gewoon niet meer zitten, maar kan er niet meer van onderuit), wat tips die ik geadviseerd heb (ik geef toe, soms aan het randje van de wet):

opsommingsteken

Een firma in de elektriciteitsinstallatie die elk kwartaal zo'n miljoen BEF tegoed had, raadde ik aan om alle facturen van april in het eerste kwartaal nog in te boeken, zodat ze deze BTW niet meer dan een kwartaal moesten voorschieten (betaling is normaal twee maanden na de BTW-aangifte periode, te starten per kwartaal, maar wordt automatisch verlengd als ze ze zoals hierboven een formulier 678 plaatsen; maar u moet dan wel weten dat dat ook zo is voor de aankopen van de maand januari > teruggave in begin juni dus, rekent en telt eens).  Dit is niet helemaal juist, maar ja, ik vind die terugbetaling zo laat ook niet helemaal juist.

opsommingsteken

Ik adviseer om de intresten hiervan uit te rekenen op dezelfde wijze als de BTW zelf de codes boete 'L' (= intresten) uitrekent, namelijk op 1/3de van het vak 72 (tegoed hier dus) en per gestartte maand na de 20ste à rato van 0,8% (of is het nu 0,7%, moet nog eens narekenen).  Dit dan te vermeerderen met het geloop en administratieve uren voor de klant hierboven naar haar BTW-kantoor (is niet Kortrijk hoor, daar kennen ze het probleem al), en dit te factureren door de zaakvoerders aan de vennootschap zelf, de detailleren en te omschrijven als "Kosten eigen aan werkgever".

opsommingsteken

Op deze wijze recupereert u privé dan toch deze zinloze kosten en kunt u met een beetje geld er eentje op drinken in café om terug stoom af te blazen en effectief te vermijden dat u gek wordt.

Aanvullingen en correcties steeds welkom het intussen berucht geworden e-mail adres info@logocom.be.

VAN BELLE Jean Marc, Boekhouder/Fiscalist - Bellegoed Bellegem, 18/02/2005, 14:23 h

kleine bijwerking op 08/02/2011 4h54 - let op bepaalde zaken zijn achterhaald,
ook qua terugbetalingswijzen is er een aantal zaken veranderd, maar ik hoop dat de administratie
op dit vlak zelf wat rechten op antwoord bezorgt aan mij die ik zonder wijzigingen zal publiceren
mijn drijfveer en deze van de fiscus is overigens dezelfde die misschien uitgedrukt kan
worden met het antwoord van ene J.C. 2000 jaren geleden toen men hem een munt toonde en
vroeg naar wie de mensen nu moesten luisteren: Naar de Staat of naar God - die ik go(e)d noem:

"Geef aan de Keizer (= de Staat) wat de keizer toekomt, aan Go(e)d wat Go(e)d toekomt"