Van: codera@logocom.be
Verzonden: maandag 20 december 2010 9:52
Aan: contr.btw.waregem; dir.btw.brugge@minfin.fed.be; contact@ckfin.minfin.be; contr.db.ven.roeselare3@minfin.fed.be
CC: info@codera.be; info@logocom.be; wijhelpen@wijhelpen.be; info@libowar.be; info@kvabb.be; redactie@tijd.be; redactie@vum.be; info@indicator.be; redactie@belga.be; info@itlb.be; info@lvb.net
Onderwerp: Re: Codera VIN - BE0416.664.785 - herziening BTW in reeds 50% niet afgetrokken BTW op personenwagens vertegenwoordigers

Urgentie: Hoog
Geachte.,
Geachte Directie BTW,
Geachte Minister,
Geachte AOIF Roeselare,
 
Betreft: Algemene aanschrijving alle bedrijven ivm BTW in voordeel alle aard dat CORRECT werd verrekend en reeds werd gecontroleerd door AOIF bij dit bedrijf Codera waar dit VAA door de personeelsleden via het sociaal bureau correct werd ingehouden via de loonfiches (incl. RSZ daarop); jaren 2007-2008-2009.
 
Wij ontvingen in goede orde vermelde herzieningsvoorstel voor VERSCHULDIGD btw, maar hebben daar toch een zeer fundamentele bedenking qua herzening van afgetrokken BTW bij, die zou dienen te worden voorgelegd aan de directie BTW en die strijdig is met de circulaire waarop u zich baseert (die overigens uiteindelijk een circulaire blijft). Wij menen trouwens ook dat dezelfde circulaire strijdig is met de circulaire op http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=a04998b5-ad3f-409e-b30b-4346b26468cf&disableHighlightning=true#findHighlighted waarin duidelijk gesteld wordt dat de BTW-aftrek ook voor die boekhouder/leerkracht BEPERKT moet worden tot 50% aftrek en daarmee het privé gedeelte duidelijk in aanmerking wordt genomen.
 
Wij verwijzen tot slot nog even naar http://www.kvabb.be/Information/NewsDetail.aspx?nr=1159 ook waar zich meer problemen stellen i.v.m. uw voorstel.
 
Maar ik ga, na dit reeds te hebben besproken met meerdere boekhouders, hier het probleem eens concreet en duidelijk proberen te schetsen met getallen, want het lijkt mij duidelijk dat iedereen (ook boekhouders) het noorden kwijt zijn in deze materie:
 
1. Na de invoering van de BTW in de jaren 1970 en later, werd in de jaren 1980 stelden de belastingdiensten vast dat er veel misbruik was omtrent privégebruik bij wagens.  Om die reden werd uiteindelijk art. 44 van het BTW-wetboek aangepast om de aftrekbare BTW bij personenwagens VAST te beperken tot 50%. 
2. Omdat de fiscale restdiscussie (PersonenBelasting en VennootschapBelasting) hierdoor bleef (en terug zal opwakkeren met de nieuwe berekening vanaf 2010), werd daar nog 10 jaar later een ander principe ingevoerd van 75% waarbij 25% moet verworpen worden (PB) op via verworpen uitgaven herbelast moet worden (VB) voor deze autokosten waar die beperking van de BTW-aftrek van toepassing was.
3. Nog 10 jaar later werd na oneindige discussies en grove misbruiken, het forfait dan gemakshalve voor de belastingsdiensten zelf vastgesteld voor privé gebruik op een onweerlegbare verhouiding maar dus omgekeerd ook van positief bewijs nu vrijstelbare verhouding van 5000 km of 7500 km. Ook de RSZ kwam hierbij om het hoekje, en dus ging deze berekening voor veel bedrijven naar het sociaal bureau ter verrekening in de loonfiches.
4. Bij een recente controle van AOIF van Roeselare werd dit nagezien EN GOED BEVONDEN bij de door u HERgecontroleerde aanslagjaren bij Codera!
 
Zo ook hier bij Codera: De vertegenwoordigers betalen het forfaitaire bedrag van kilometers terug via hun loonfiche, en dit maandelijks en dit werd altijd correct berekend.
 
Concreet
 
Concreet stelt u nu met uw circulaire dat er in dat bedrag een bedrag BTW zou zijn terugbetaald dat NOGMAALS naar u zou terugmoeten, door u berekend in uw voorstel zou dat concreet 1.669,08 EUR zijn.
 
Nu moet u eens nadenken hierover met gezond verstand:
 
A. De BTW wordt overal beperkt tot 50% aftrek vanuit de wet die ontstond om het privé gebruik te dekken dat soms moeilijk weerlegbaar was door de BTW-diensten en daarom zo ruim werd genomen (in onze buurlanden gelden andere normen maar bestaat een gelijkaardig aftrek, soms meer, soms minder).  Dit deel wordt apart geboekt op ofwel de kost (sinds 1987!) ofwel op een aparte 64-rekening (voor 1987 maar eigenlijk nog altijd veel accountants of niet aangepaste boekhoudsoftware die dat automatisch doet via parameters).
 
B. Na een eerste controle die u zelf in bijlage meevoegde en waarnaar u verwijst in 2001 (!) wordt de nieuwe werkwijze van die 5000/7500 km privé voordeel door vertegenwoordigers doorgegeven aan het sociaal secretariaat (in CC hierbij vermeld) die vanaf dan alles correct boekt (met alle wijzigingen in personeelsbestand inbegrepen).
 
C. Na een tweede maar nu recente controle door dezelfde AOIF Roeselare over de aanslagjaren incl. jaren waarover het hier handelt (belastingen non bis in idem!), wordt deze werkwijze goedgekeurd en wordt er geen enkele opmerking gemaakt over een stukje BTW die zou vervat zitten in dat deel dat maandelijks juist wordt verrekend.

D. Nu stelt u dat de aftrekbeperking van 50% voor autokosten onvoldoende zou zijn en dat er in die 50% wel afgetrokken BTW ook nog een onterecht afgetrokken deel zou zitten voor liefst 2000 EUR BTW en dat wij zelfs bewust zouden deze BTW NIET aangegeven hebben, waardoor u ze nogmaals verhoogt met een boete!  Dit is niet alleen onbehoorlijk bestuur (er was een controle door het AOIF), maar dit is ook een onzinnigheid in uitzonderingswetgeving die niet meer redelijk is. Nergens toont u immers aan dat wij ergens BTW te veel zouden hebben afgetrokken met vermelde wagens noch dat die niet via verworpen uitgaven zouden zijn belast, en dit document werd door u opgemaakt met de computer zoals voor alle andere bedrijven (alle vennootschappen zijn volgens ons ook op die manier en volgens ons ook zeer terecht aangeschreven, want vele vennootschappen gaven NIETS aan en deden het NIET correct).
 
Conclusie:
 
Primo wij kunnen ons primo zeker niet akkoord verklaren met enige verhoging wegens niet tijdige aangifte van het bedrag BTW dat u berekent
 
Secundo willen wij een directiestandpunt of een standpunt van de Minister van Financiën afwachten in dezer waar wij hier een teveel van BTW (een indirecte belasting a propos!) zouden kunnen vinden in die wel 50% afgetrokken BTW die zou slaan op dat gedeelte van 5000 km privé gebruik dat wettelijk al haar grondslag vindt in die NIET afgetrokken BTW die vervolgens via verworpen uitgaven dient verwerkt te worden in een bijkomende beperking van 25% in hoofde van de directe belastingsgrondslag.
 
Wij hopen dat u dit probleem ten gronde eens bekijkt en ons weerlegt waar eventueel onze denklogica is, maar wij vermoeden dat er nog weinig boekhouders zijn die al zo 'oud' zijn als ons en die nog begrijpen waarover we eigenlijk spreken.
 
Dit is een publiek document vatbaar voor publicatie in De Tijd en andere kranten met toestemming van de klant daar het een publiek belastbare materie betreft die ook haar federale begrotingsweerslag kent.
 
Want volgens mij kunnen wij hier bewijzen, dat deze 2000 EUR opnieuw een BTW vormt die primo reeds NIET werd afgetrokken (veel grotere bedragen overigens!!!) en secundo vervat zit in het deel dat de vertegenwoordigers terug betalen aan de vennootschap voor hun privé gebruik ZONDER dat de vennootschap hier enig voordeel bij had en dit stond voor effectieve kosten en of reeds NIET afgetrokken BTW waarbij het een pure belasting tegen het principe non bis in idem betreft!
 
Met hoogachting en hopende op een open repliek MET GEZOND VERSTAND hierover met alle bevoegde diensten,
 
VAN BELLE Jean Marc
voor de BTW- en belastingplichtige Codera bvba, BE0416.664.785
na 15 jaren erkend boekhouder-fiscalist intussen ook Juridisch Adviseur VJV (Vlaamse JournalistenVereniging) en ook gerechtelijk expert en informaticus, alsmede ook houder internationale transportvergunning via ITLB (een van de moeilijkste maar ook meest interessante en meest onderbouwde opleidingen die ik ooit volgde overigens, zie http://www.logocom.be/iq/2008-getuigschrift-vakbekwaamheid-internationaal-vervoer-Van-Belle-JM.pdf)
info@codera.be of info@logocom.be (zakelijk) of info@vb.Be (privé-adres)
Haantjesstraat 8
8790  WAREGEM
Tel. 056/25.25.20 - 0470/46.26.31
----- Original Message -----
From:
To: info@codera.be ; info@logocom.be ; codera@logocom.be
Sent: Thursday, November 25, 2010 3:13 PM
Subject: Codera VIN

Geachte,

 

BVBA Codera

BE 0416.664.785

 

Naar aanleiding van uw mailbericht van heden stuur ik u in bijlage een regularisatieopgave inzake de verschuldigde BTW op de voordelen alle aard van de BVBA Codera.

 

Ter informatie stuur ik u ook een kopij van de correctieopgave die werd opgemaakt door het AOIF Roeselare voor de controle van de periode 01/01/2000 tot 30/06/2002 waarin ook de BTW op de voordelen alle aard werden aangerekend.

 

Hoogachtend,